Weto Prezydenta dobrym sygnałem dla firm. Komunikat PKPP w sprawie prezydenckiego weta do nowelizacji Kodeksu pracy.

Weto Prezydenta dobrym sygnałem dla firm. Komunikat PKPP w sprawie prezydenckiego weta do nowelizacji Kodeksu pracy.

Prezydent zawetował przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 18
września 2001 r. ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw, wraz z kontrowersyjną poprawkę Senatu dotyczącą art. 1516,
która rozszerzała zakaz pracy w niedzielę i święta. To dobra decyzja,
ważna dla całej gospodarki, budżetu i rynku pracy. Troska o rozwój
ekonomiczny kraju, a w konsekwencji dobrobyt obywateli, przeważyła
populistyczne argumenty.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych wielokrotnie już wskazywała na
konsekwencje gospodarcze i społeczne wprowadzenia zakazu handlu w
niedzielę i święta dla placówek handlowych zatrudniających powyżej 5 osób.
Według naszych szacunków pracę mogłoby stracić co najmniej 16 tysięcy
osób. Zmalałyby obroty nie tylko supermarketów, ale ich wszystkich
kooperantów, do budżetu wpłynęłoby mniej pieniędzy z podatków.

Wiele innych zapisów tej nowelizacji było szkodliwych dla rynku pracy. Ich
konsekwencją mógłby być tylko wzrost bezrobocia przez podniesienie kosztów
pracy i usztywnienie stosunków pracy. Pod hasłem harmonizacji z prawem
wspólnotowym próbowano wprowadzić rozwiązania niekorzystne nie tylko dla
pracodawców, ale uderzające w pracowników. I tak: pracodawcę miało
obowiązywać zachowanie określonego tygodniowego czasu pracy dla swoich
pracowników, a jednocześnie nie wolno byłoby mu ich zatrudnić w większym
wymiarze nadgodzin niż 150 rocznie, nawet jeśli pracownicy chcieliby
pracować, a firma miała zamówienia. Innym przepisem dezorganizującym pracę
była likwidacja systemu grupowej organizacji pracy. Oznaczałoby to, że np.
grupa kilku pracowników budowlanych dotychczas samodzielnie organizująca
swoją pracę, po uzgodnieniach z pracodawcą, nie funkcjonowałaby jako
grupa, ale każdy z pracowników pracowałby według indywidualnego
harmonogramu pracy. Podobnych rozwiązań było całe mnóstwo, nie warto ich
przytaczać, gdyż dzięki decyzji Prezydenta przeszły one do lamusa złych
aktów legislacyjnych.

Weto Prezydenta to dobry sygnał dla firm. Zwłaszcza że stoją one w obliczu
malejącego wzrostu gospodarczego, wysokiego deficytu finansów publicznych
i braku stabilności na rynkach międzynarodowych. Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych wyraża nadzieję, że otwiera to nowy etap myślenia o
gospodarce.