Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (dr

Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 82)

Uwagi ogólne.

1. Projekt ustawy, w zasadniczej części, przewiduje liczne zmiany w
ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady
Ministrów oraz o zakresie działania ministrów a także w ustawie z dnia 4
września 1997 r. o działach administracji rządowej. Istotną zmianą jest
również uchylenie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum
Studiów Strategicznych oraz włączenie przepisów dotyczących tego organu do
ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów. Zgodnie z założeniami
projektu Rządowe Centrum Studiów Strategicznych ma być państwową jednostką
organizacyjna podległą Prezesowi Rady Ministrów.
Pozostałe, przewidywane przez projekt, zmiany w ustawach szczegółowych są
konsekwencją zmian w powyższych ustawach.

2. Celem projektowanej ustawy jest usprawnienie działania administracji
rządowej poprzez usprawnienie procedur podejmowania decyzji,
zracjonalizowanie systemu nadzoru administracyjnego oraz rozłączne
określenie kompetencji poszczególnych organów administracji rządowej, przy
uwzględnieniu nowych dziedzin administracji, związanych z dynamicznym
rozwojem sieci komputerowej. Na szczególna uwagę zasługuje wyłączenie
Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych ze składu Rady Ministrów.
Zgodnie z uzasadnieniem projektu, rozwiązanie takie ma na celu oddzielenie
funkcji związanych z decydowaniem od działań związanych z przygotowywaniem
analiz, prognoz i programów.

3. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych popiera wszelkie
rozwiązania, służące odbiurokratyzowaniu i odformalizowaniu działania
administracji rządowej w Polsce. Uważamy, iż, generalnie, przedstawiony do
zaopiniowania projekt zasługuje na aprobatę. Nasze poważne zastrzeżenia
budzą jednak niektóre rozwiązania przewidziane w projekcie. Szczególnie
skrócenie kadencji organów agencji lub innych organów, których działalność
jest regulowana przepisami zmienianymi opiniowanym projektem i które
zostały powołane przed dniem jego wejścia w życie jest rozwiązaniem
niepokojącym. Oznacza ono bowiem, iż stanowiska we wszystkich ważniejszych
organach centralnych zostałyby obsadzone przez nowa ekipę w tym samym
czasie. Naszym zdaniem, taką praktykę należałoby uznać za naganną. Nasze
zastrzeżenia budzi ponadto przekazanie nadzoru nad Urzędem Zamówień
Publicznych ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Ze
względu bowiem na swe kompetencje oraz zakres działań faktycznych, nie
jest on organem neutralnym, z punktu widzenia zadań Urzędu. Przeciwnie,
działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej podlegają
ocenie i kontroli Urzędu.

Uwagi szczegółowe.

1. Art. 2 pkt 2 w zakresie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej. Przepis art. 2 pkt 2 projektu
proponujemy skreślić.

Uzasadnienie.

Patrz: część ogólna, pkt 3.

2. Art. 2 pkt 4 w zakresie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej. Proponujemy temu przepisowi nadać
następujące brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Polskim
Centrum Akredytacji, Prezesem Głównego Urzędu Miar, Prezesem Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesem Urzędu Regulacji
Energetyki.".

W konsekwencji proponujemy dopisać do projektu art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny
zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz.
489) w art. 12 ust. 3 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się
wyrazami: "Minister właściwy do spraw gospodarki".".

Uzasadnienie.

W uzasadnieniu pragniemy podkreślić, iż Polskie Centrum Akredytacji,
powołane z dniem 1 stycznia 2001 r., na podstawie ustawy o systemie oceny
zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw przejęło część
kompetencji Prezesa Głównego Urzędu Miar. Pozostałe kompetencje Polskiego
Centrum Akredytacji należy uznać za pokrewne do tych, w które wyposażony
jest Główny Urząd Miar. Zdaniem Konfederacji, konsekwencją przekazania
nadzoru nad Prezesem GUM Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki powinno
być analogiczne uregulowanie dotyczące nadzoru nad PCA.

3. Art. 42. Przepis ten proponujemy skreślić.

Uzasadnienie.

Patrz: część ogólna, pkt 3.