Polska przeciwko światowym tendencjom rynku? Komunikat w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Polska przeciwko światowym tendencjom rynku? Komunikat w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych o projekcie nowelizacji ustawy
o radiofonii i telewizji

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych wysoko ocenia fakt podjęcia
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji trudnego zadania nowelizacji
ustawy o radiofonii i telewizji, tak oczekiwanej przez rynek. Przygotowany
przez KRRiT projekt zawiera propozycje, które PKPP ocenia jako korzystne.
Na przykład, jasne uregulowanie zasad odnawiania koncesji i przyznanie
"pierwszeństwa" dotychczasowemu koncesjonariuszowi. Z zadowoleniem
przyjmujemy ograniczenie wartości rocznej wynagrodzeń płatnych za
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania do 3 % przychodów
uzyskanych w roku poprzednim w związku z wykonywaniem koncesji.

Niestety, projekt zawiera też szereg regulacji szkodliwych dla polskich
mediów. Najbardziej zdumiewa fakt, że w przededniu przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, co oznacza wkroczenie naszych przedsiębiorstw na scenę
europejską i konieczność konkurowania z silnymi, globalnymi koncernami,
polski ustawodawca uniemożliwia polskim mediom dalszy rozwój i
przygotowanie się do rywalizacji ze światowymi potentatami. Czy mamy
przegrać jeszcze przed startem? Tak może się zdarzyć, bowiem projekt
nowelizacji zahamuje rozwój firm medialnych. Brzemienny w skutki dla rynku
jest zwłaszcza artykuł 36, który wprowadza szereg ograniczeń i zakazów;
nadawcy ogólnokrajowi nie mogą inwestować w media regionalne, media
regionalne nie mogą inwestować w firmy medialne w swoim regionie, itd. Tak
więc wprowadza się przepisy prawne w praktyce uniemożliwiające
konsolidację na rynku mediów w Polsce. Tymczasem jest to proces
postępujący na całym świecie, głęboko uzasadniony ekonomicznie, a także
wynikający z przeobrażeń, jakie zachodzą we współczesnych mediach.
Co więcej, propozycje nowelizacji w połączeniu z czekającą nas
liberalizacją limitu kapitału zagranicznego w momencie wejścia Polski do
Unii Europejskiej oznaczają w istocie preferencje dla kapitału
zagranicznego. Uniemożliwią stworzenie silnych polskich firm medialnych,
które mogłyby skutecznie konkurować z europejskimi gigantami, dla których
nasz rynek stanie wkrótce otworem. Wystarczy spojrzeć na dane. Przychody
za rok 2000 dużych firm operujących na rynkach europejskich wynosiły od
kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów dolarów, podczas gdy wyniki
polskich "rekinów" nie sięgają nawet 200 milionów dolarów. Konsolidacja
rynku oznacza wzrost wartości polskich podmiotów, mocniejszą pozycję
konkurencyjną naszych firm w momencie wejścia do UE, większe możliwości
dostępu do nowych technologii. Zyskują na tym odbiorcy, bo tylko silne
ekonomicznie firmy mogą zaoferować szerszy zakres treści; dostęp do
światowych nowości w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i rozrywki, a także
do informacji międzynarodowych.

Nowelizacja zawiera szereg innych niepokojących regulacji. Daje Krajowej
Radzie możliwość swobodnego i arbitralnego rozstrzygania o prawach i
obowiązkach nadawców poprzez rozporządzenia bądź koncesje. To narusza
zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa, jak również zasadę pewności
obrotu. W ten sposób przedsiębiorca nigdy nie wie, czy nagle nie zmienią
się warunki wykonywania przez niego działalności. A przecież inwestycje w
media należą do kosztownych i wymagają długofalowego planowania. Ponadto
koncesje mają określać np. "innego rodzaju obowiązki informacyjne mające
na celu kontrolę realizacji przepisów ustawy", co zdaniem PKPP, prowadzi
do nieograniczonego kontrolowania działalności nadawcy i jego wspólników.
Dowolnemu uznaniu KRRiT pozostawiono również cofnięcie koncesji, np. z
takich powodów, jak zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa
i obronności państwa oraz przejęcie kontroli nad działalnością nadawcy
przez inną osobę, nie definiując na dodatek "przejęcia kontroli" czy też
"podmiotu kontrolowanego", co już w przeszłości powodowało spory. Wreszcie
do zadań KRRiT została dodana, zupełnie niepotrzebnie, ochrona zasad etyki
dziennikarskiej będąca dotąd obowiązkiem organizacji zrzeszających
dziennikarzy i stosownych sądów dyscyplinarnych. Poza tym pracę
dziennikarzy reguluje prawo prasowe.Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych wyraża nadzieję, że dyskusja
nad nowelizacją dopiero się zaczęła i do jej udziału zostaną zaproszeni
przedstawiciele mediów, których przecież ta ustawa będzie dotyczyć. Wiedza
i doświadczenie przedsiębiorców działających na tym rynku może pomóc
stworzyć dobre warunki prawne do funkcjonowania mediów w Polsce, z
korzyścią zarówno dla rozwoju firm, jak i odbiorców.Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Warszawa, 13 lutego 2002 r.