Dodatkowe pieniądze z funduszy unijnych

Komitet Monitorujący Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) ogłosił, że projekty małych i średnich przedsiębiorstw, które znajdują się na liście rezerwowej Działania 2.3 SPO WKP (wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję), otrzymają dofinansowanie.

1 grudnia 2006 Komitet Monitorujący Programu SPO WKP zadecydował o przesunięciu ponad 157 mln PLN z działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on–line (Priorytet 1) do działania 2.3 Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje (Priorytet 2). W działaniu 2.3. na dofinansowanie czeka 373 projekty z listy rezerwowej. Był to ostatni moment na taką decyzję, ponieważ pieniądze unijne można przesuwać pomiędzy Priorytetami tylko do końca 2006 r.

Przesunięcie środków z działania 1.5 to efekt trudności związanych z jego wdrażaniem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oceniło, że do czerwca 2008 r. (a więc do końca okresu kwalifikowalności kosztów) nie ma szans na pełne wykorzystanie przeznaczonych na działanie 1.5 środków. Kilku projektom informatycznym zmniejszono budżety, z jednego, związanego z budową Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej (planowane zakończenie w lutym 2007!) zrezygnowano całkowicie.

Dobrze się stało, że zagrożone pieniądze trafią bezpośrednio do przedsiębiorców. Wątpliwości budzi jednak niezrealizowanie projektów informatycznych, które miały unowocześnić polskie urzędy. Dlatego zdaniem Lewiatana problemy z wdrożeniem tego typu projektów i przyczyny ich niepowodzenia wymagają rzetelnej analizy. Informatyzacja administracji stanowi warunek usprawnienia relacji z biznesem, a tym samym zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Sektor MŚP najsprawniej wykorzystały środki z programu SPO WKP. Płatności w Działaniu 2.3 wyniosły aż 134% alokacji na 2004 rok (zgodnie z zasadą n 2 pieniądze przeznaczone na rok 2004 muszą być wydatkowane i rozliczone do końca 2006). Dlatego już dziś wiadomo, że przeniesione środki na pewno nie przepadną. W całym programie wydano ok. 1/5 alokacji na lata 2004-2006. To wynik gwarantujący realizację zasady n 2 w 2006 roku. Wciąż pozostaje jednak pozostaje do wykorzystania 80% środków.

Jak zauważyli przedstawiciele Komisji Europejskiej obecni na posiedzeniu Komitetu Monitorująco-Sterującego, Polskę czeka w związku z taką sytuacją niezwykle trudne zadanie do wykonania w latach 2007 i 2008.

Szczegółowa informacja nt. zmian zatwierdzonych przez KM SPO WKP w dniu 1 grudnia 2006