Opiniujemy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

PKPP Lewiatan negatywnie odnosi się do propozycji zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany idą w kierunku wyłączenia kontroli prowadzonej przez Inspekcję spod ogólnych zasad prowadzania kontroli u przedsiębiorców, określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian w projekcie spowoduje wyłom w systemowym rozwiązaniu w aspekcie kontroli przedsiębiorców przez wszelkie instytucje, które mają w swoich kompetencjach kontrolę przedsiębiorców. Zniweczy to dotychczasowy proces racjonalizowania sposobów kontroli w Polsce.

12 - 13 grudnia 2006 r. odbyły się posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 712).

W związku z przedłożeniem przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) znaczącej liczby poprawek do projektu ustawy o PIP, PKPP Lewiatan wysłała na ręce przewodniczącego podkomisji prośbę o przygotowanie jednolitego tekstu projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Tak duża liczba poprawek znacząco utrudniła merytoryczną ocenę proponowanych rozwiązań i uniemożliwiła proces konsultacji z członkami.

Na te posiedzenia przesłaliśmy również opinię PKPP Lewiatan do zaproponowanej przez PIP zmiany dotychczasowej treści art. 8 ust. 32 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która przewiduje wyłączenie w stosunku do kontroli przeprowadzanej przez PIP niektórych przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli, to jest art. 79, 80, 82,83.(wstawić dok. zał link 2)

Na posiedzeniach dotyczących omawianego projektu, które odbyły się w bieżącym tygodniu, omawiane były m.in. kwestie wymogów i uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, działań w zakresie prowadzenia badań oraz analizowania czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Przedmiotem kolejnego posiedzenia - które odbędzie się 15 grudnia 2006 r. – będą kary, jakie Państwowa Inspekcja Pracy może nakładać na pracodawców.