Spotkanie Rady Głównej w Krakowie

Na początku listopada odbyło się w Krakowie otwarte posiedzenie Rady Głównej PKPP Lewiatan z udziałem Zarządu, Rady Konsultacyjnej, prezesów związków regionalnych i przedstawicieli firm członkowskich oraz Biura Konfederacji. Dyskutowano o tegorocznych projektach legislacyjnych, strategii promocyjnej Lewiatana, a także o sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce.

Biuro Konfederacji przedstawiło Radzie Głównej oraz zaproszonym gościom stan realizacji projektów legislacyjnych oraz wspierających, składających się na program Konfederacji na rok 2006. Kierownicy projektów prezentowali efekty podjętych dotąd działań. Pomimo raczej niesprzyjającego przedsiębiorcom klimatu politycznego wiele postulatów Lewiatana dotyczących poprawy formalno-prawnych warunków gospodarowania jest załatwianych pozytywnie. Często jednak nasi eksperci napotykają w procesie stanowienia prawa gospodarczego na opór przedstawicieli koalicji rządzącej i na niechęć do uwzględnienia opinii organizacji pracodawców.

Departament PR przedstawił Radzie Głównej strategię promocyjną PKPP Lewiatan. Bazuje ona na analizach SWOT wizerunku Lewiatana w podstawowych grupach docelowych, określa główne komunikaty adresowane do tych grup i wskazuje narzędzia promocji Konfederacji. Po dyskusji Rada Główna zaakceptowała założenia strategii promocji PKPP Lewiatan.

Zarząd PKPP Lewiatan poinformował Radę Główną, że dokonał zmian w swoim składzie w trybie art. 18 pkt 3 Statutu Konfederacji. Po złożeniu rezygnacji przez Pana Marka Józefiaka na jego miejsce w zarządzie dokooptowany został Pan Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej SA. W związku z rezygnacją Pana Jarosława Myjaka dokooptowano Pana Zygmunta Kostkiewicza, wiceprezesa Commercial Union oraz Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Rada Główna zaakceptowała powyższe zmiany.

Ponadto Zarząd poinformował o przyjęciu w poczet członków Konfederacji firmy Boeing Ltd. - Oddział w Polsce. Rada Główna zaakceptowała tę informacje, jak również wysokość zaproponowanej przez Zarząd składki nowego członka.
Wieczór uczestnicy spotkania spędzili w Piwnicy pod Baranami. Był występy „piwnicznych” artystów, wspólne śpiewanie i kolacja. Krakowski wieczór miał mieć charakter integracyjny i na pewno taką rolę spełnił.

Istotne inicjatywy omawiane były podczas spotkania Rady Regionów. Lech Pilawski, dyrektor generalny PKPP Lewiatan poinformował o projekcie stworzenia alternatywnego w stosunku do publicznych służb zatrudnienia systemu pośrednictwa pracy. Organizatorem systemu byłoby konsorcjum z udziałem PKPP Lewiatan, Krajowej Agencji Informacyjnej INFO oraz regionalnych związków pracodawców. Niezależnie od swojego zasadniczego celu udział w projekcie byłby dla związków regionalnych szansą na wzmocnienie swoich struktur.

Inspirujący charakter miały dla uczestników panele dyskusyjne zorganizowane w drugim dniu spotkania. W pierwszym w roli panelistów wystąpili prof. Aleksander Smolar, dr Tomasz Żukowski, publicysta Janusz Majcherek i senator Jarosław Gowin. Zastanawiali się oni, jakie scenariusze rozwoju sytuacji politycznej są możliwe w najbliższych latach, a także próbowali wyjaśnić, gdzie tkwią przyczyny obecnych napięć na scenie politycznej. W drugim panelu, który moderował prof. Jerzy Hauser, wystąpili także prof. Andrzej Wojtyna, dr Maciej Krzak, Katarzyna Zajdel-Kurowska i dr Stanisław Kluza. Ich zadaniem było określenie warunków, dzięki którym w najbliższych latach gospodarka mogłaby rosnąć w tempie co najmniej 5% rocznie.

Podsumowująca oba panele Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, stwierdziła, że jakkolwiek nie wynikają z nich optymistyczne wnioski, pracodawcy spróbują dać sobie radę ze swoimi zadaniami wbrew okolicznościom.
Spotkanie w Krakowie potwierdziło, że takie merytoryczno-integracyjne wyjazdy mają sens i powinny być nadal organizowane.