Lewiatan na europejskim spotkaniu przedsiębiorców

W Brukseli odbyło się coroczne spotkanie europejskiego biznesu - UNICE Day. Polskich przedsiębiorców reprezentowała na nim Henryka Bochniarz, Prezydent Lewiatana.

Wraz z innymi prezydentami, 17 października spotkała się ona z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso.Czy Europa dba o przedsiębiorców? Czy przedsiębiorstwom zależy na Europie? Dlaczego wspólny rynek jest tak ważny? Dlaczego biznes angażuje się w realizację strategii rozwoju i tworzenia miejsc pracy? Na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy konferencji zorganizowanej przez europejską konfederację przedsiębiorców UNICE, której jedynym polskim członkiem jest Lewiatan.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele europejskiego biznesu, duże firmy międzynarodowe, stowarzyszenia pracodawców, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, właściciele firm i przedsiębiorcy oraz politycy i przedstawiciele instytucji europejskich. PKPP Lewiatan reprezentowała Prezydent Henryka Bochniarz, która jest także wiceprezydentem UNICE. W konferencji uczestniczył również Wojciech Kuźmierkiewicz, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Blanka Chmurzyńska-Brown, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej.

UNICE Day daje przedsiębiorcom możliwość spotkania się z urzędnikami i politykami unijnymi oraz dyskusji nad wyzwaniami dla rozwoju przedsiębiorczości w Europie. W tym roku z przedstawicielami europejskiego biznesu spotkali się między innymi z José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej, Günter Verheugen, Wiceprzewodniczący KE, odpowiedzialny za przedsiębiorstwa i przemysł, Peter Mandelson, Komisarz ds. Handlu, a także goszczący niedawno w siedzibie PKPP Lewiatan Komisarz ds. Budżetu, Dalia Grybauskaité i Komisarz ds. Wspólnego Rynku i Usług, Charli McCreevy. Parlament Europejski reprezentowali między innymi Hans-Gert Pöttering, Przewodniczący frakcji europejskich chadeków i konserwatystów, Robert Goebbels, Wiceprzewodniczący frakcji socjalistów oraz Graham Watson, Przewodniczący frakcji liberalnej. Główna dyskusja toczyła się wokół działań jakie należy podejmować na szczeblu europejskim, narodowym czy wręcz sektorowym aby mogła rozwijać się przedsiębiorczość europejska. Poruszano także kwestie dalszej integracji europejskiej i miejsca przedsiębiorstw w tym procesie.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zwracali uwagę na konieczność przyśpieszenia realizacji strategii lizbońskiej, która zakłada uczynienie z Europy do 2010 roku najbardziej dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki na świecie. W tym kontekście podkreślano znaczenie innowacyjności oraz inwestycji w badania i rozwój.

W czasie wystąpień wielokrotnie pojawiała się kwestia budowania modelu opieki społecznej, bezpieczeństwa zatrudnienia, tworzenia miejsc pracy i tworzenia dobrobytu obywateli Europy. W tym miejscu przedsiębiorcy zgodnie podkreślali potrzebę elastycznego podejścia do rozwiązań w zakresie prawa pracy - zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Jako najlepsze rozwiązanie przedstawiciele biznesu jednoznacznie wskazali tworzenie jak najbardziej elastycznych norm prawnych, pozwalających pracownikom i pracodawcom wzajemnie ustalać warunki współpracy w ramach porozumień zbiorowych. Hans-Gert Pöttering zwrócił jednak uwagę na fakt, iż prawo stanowione na poziomie UE musi być w równym stopniu satysfakcjonujące dla przedsiębiorców i pracowników. „W Parlamencie Europejskim pochylamy się nad takimi propozycjami, które spełniają oczekiwania zarówno pracowników jak i pracodawców” – powiedział Pöttering.

Większość uczestników konferencji była zgodna co do potrzeby tworzenia takiego prawa, które rzeczywiście będzie pomagać przedsiębiorcom. Przedstawiciele instytucji europejskich zadeklarowali, iż poczynią wszelkie starania, by wszelkie nowe zapisy prawne konsultować szeroko ze światem biznesu, a istniejące upraszczać w ramach tzw. better regulation. Komisja Europejska zadeklarowała konkretne działania w zakresie upraszczania prawa wspólnotowego jeszcze w tym roku. W tej kwestii toczą się obecnie rozmowy pomiędzy Komisją, Parlamentem Europejskim a Radą.

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na to, że dbanie o to, by nie tworzyć zbytnich obciążeń legislacyjno administracyjnych dla biznesu, należy także do kompetencji państw członkowskich. Jak w jednym z paneli dyskusyjnych stwierdził Jorma Ollila, twórca potęgi fińskiej Nokii, że „nadmiar legislacji powoduje osłabienie produktywności gospodarki, a z tym i tak już w Europie, w porównaniu do innych stron świata, nie jest najlepiej”. Instytucje europejskie tworzą prawo, które wpływa na działalność przedsiębiorstw, lecz to rządy narodowe wprowadzają to prawo do swych systemów prawnych. Bez wątpienia jednak istnieje potrzeba lepszej współpracy pomiędzy instytucjami unijnymi i rządami narodowymi a światem biznesu. Nie można również zapominać o konieczności podnoszenia świadomości społecznej na temat roli, jaką przedsiębiorczość odgrywa w życiu społecznym. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o potrzebie tłumaczenia powodów zajmowania określonych stanowisk w czasie dyskusji nad kwestiami dotyczącymi wzrostu gospodarczego, prawa pracy, zatrudnienia i opieki społecznej. Często bowiem argumenty środowisk biznesu odrzucane są z powodu niejasności dotyczących proponowanych rozwiązań. Podobne problemy z komunikacją na tematy europejskie mają także często decydenci i politycy – zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim.

W konkluzji szczytu Prezydent UNICE, Ernest-Antoine Seillière, powiedział: „europejscy przedsiębiorcy są świadomi roli, jaką odgrywają w rozwoju społecznym Europy. W latach 2005-2007 utworzyli 7 mln nowych miejsc pracy, a z Europy czynią największego światowego eksportera”. Aby utrzymać tą tendencję i odnosić jeszcze większe sukcesy, przedsiębiorcy potrzebują jednak dobrego, przejrzystego i prostego prawa oraz współpracy z instytucjami europejskimi, rządami narodowymi i partnerami społecznymi.

Po zakończeniu oficjalnej części UNICE Day Prezydenci federacji UNICE spotkali się z Przewodniczącym Barroso. W związku z jego niedawną wizytą w Polsce przedmiotem rozmowy Barroso z Henryka Bochniarz była kwestia reform i stanu gospodarki polskiej. W czasie pobytu w Brukseli Henryka Bochniarz spotkała się także z Jackiem Saryusz-Wolskim, Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz Prof. Dariuszem Rosatim, eurodeputowanym z frakcji socjalistów. Przedmiotem rozmów były m.in. kwestie europejskiej polityki energetycznej, która będzie przedmiotem dyskusji na nieformalnym szczycie UE w Lahti 20 października.