Nowelizacja ustawy o KRS

Lewiatan bardzo pozytywnie ocenia przyjętą przez Parlament nowelizację ustawy o KRS. Możliwość załatwiania formalności związanych np. z zarejestrowaniem firmy, dokonywaniem zmian wpisów w aktach rejestrowych, czy wywiązywanie się z innych obowiązków ustawowo nałożonych na spółki prawa handlowego za pośrednictwem Internetu, to dla przedsiębiorców przede wszystkim duża oszczędność czasu.

Możliwość przeglądania akt rejestrowych w Internecie, na stronach KRS, na pewno przysłuży się również bardzo zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Chcąc zweryfikować swojego kontrahenta, czy klienta nie musimy już udawać się do właściwego oddziału KRS, żeby przejrzeć akta, ale możemy je przejrzeć w Internecie. Jeśli chcemy odpowiednie zaświadczenie np. do sądu, też możemy je otrzymać za pośrednictwem Internetu i specjalnego konta e-mailowego założonego na potrzeby kontaktów z KRS.

Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli już raz zdecydujemy się na tego typu kontakty z KRS, musimy przeglądać ww. konto, na które wpływać będą orzeczenia i pisma sądowe. Zgodnie z przepisami przyjętej nowelizacji wszelkie doręczenia ww. dokumentów z KRS dokonywane będą na adres elektroniczny, z którego wniosek czy dokument został wysłany. Dokumenty zaś uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji pod określonym adresem.

Mamy jednak świadomość tego, że na początku niewielu przedsiębiorców będzie korzystała z tego rozwiązania, ze względu na fakt, iż zarówno wnioski, jak i dokumenty składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wiemy przecież, że po 1) przepisy o podpisie elektronicznym nie zostały w ogóle wdrożone. Administracja publiczna ma duże opóźnienia w tym obszarze. Po 2) niewielu przedsiębiorców korzysta z podpisu elektronicznego, bo koszt zakupu bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem jest wciąż nieadekwatny do możliwości jego użytku, tzn. podpis elektroniczny w obecnych realiach jest wciąż wykorzystywany w praktyce w minimalnym zakresie. Dlaczego? E-Administracja to wciąż „pobożne życzenia” całego społeczeństwa, w tym przedsiębiorców.

Podsumowując, nowelizacja to pozytywny krok naprzód. Liczymy jednak na to, że nowelizacja tej ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r. i nie stanie się jak wiele innych przepisów „martwą regulacją”. Liczymy również, że za przykładem tej nowelizacji rozpoczną się kolejne prace nad informatyzacją tym razem administracji publicznej. To obecnie wciąż palący problem. Weźmy przykładowo choćby uciążliwy dla przedsiębiorców brak jednego okienka dla rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych chcących podjąć działalność gospodarczą, czy kontakty z innymi urzędami np. skarbowymi, gdzie za pomocą Internetu można złożyć jak do tej pory jedynie dwie deklaracje.