Starzenie się społeczeństw problemem rynku pracy UE

Komisja Europejska w październikowy komunikacie na temat wyzwań demograficznych stwierdza, że Europa mierzy się dzisiaj z zakrojonym na niespotykaną skalę wyzwaniem związanym ze starzeniem się społeczeństw europejskich. Lewiatan nie ma wątpliwości co do tego, iż wyzwanie to będzie miało reperkusje dla polityki zatrudnienia i rynku pracy w Europie i Polsce.

Wspomniany Komunikat jest elementem szerszej strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zachęcania państw członkowskich UE do jak najpilniejszego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia i rynku pracy. Według danych Komisji Europejskiej liczba mieszkańców Europy wzrośnie do 2030 roku z 458 milionów do jedynie 468 milionów. Z kolei liczba osób starszych (55- 64 lata) wśród zatrudnionych zwiększy się do 2030 roku aż o 14 milionów.

Komisja Europejska wskazuje przede wszystkim na potrzebę tworzenia całkiem nowej filozofii równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym prowadzącym do większej liczby urodzin. Takie rozwiązania powinny iść w parze z poprawą dostępu do zatrudnienia dla osób starszych i młodzieży, ułatwieniem dostępu do pracy dla imigrantów czy zapewnieniem trwałego rozwoju i bezpieczeństwa w sektorze finansów publicznych oraz ochrony socjalnej. Realizacja tych postulatów ma się przyczynić również do realizacji strategii lizbońskiej, która zakłada zwiększenie do 2010 roku zatrudnienia na poziomie europejskim do 70%. Niezbędne jest również podjecie przez rządy narodowe reform rentowo- emerytalnych. Zapowiadane trendy demograficzne będą miały również reperkusje dla przedsiębiorców. Jeżeli bowiem utrzyma się panujący trend demograficzny to wskaźnik wzrostu gospodarczego w 25 krajach UE będzie systematycznie spadał o 2,4% w latach 2004-2010 do wysokości 1,2% w latach 2030-2050. Na rynku pracy będzie również coraz więcej osób starszych, które by spełniać oczekiwania pracodawców będą musiały uczestniczyć w kształceniu ustawicznym. Od pracodawców będzie się oczekiwać tworzenia bardziej elastycznych form zatrudnienia.

Unia Europejska będzie realizować strategię „Wzrostu i Pracy”, której celem będzie sprostanie niżowi demograficznemu i starzeniu się ludności w kontekście przedsiębiorczości. Na agendzie unijnej pojawiają się również postulaty w odniesieniu do niektórych obszarów rynku pracy, które w wypadku wejścia w życie miałyby poważny wpływ na politykę zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach.

Komisja Europejska ogłosiła również konsultacje europejskich partnerów społecznych w zakresie godzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego. Lewiatan wraz z partnerami z UNICE zaprezentują stanowisko europejskich pracodawców.

W dniach 30 i 31 października w Brukseli odbędzie się również Forum Demograficzne, w trakcie którego przedstawiciele narodowych ministerstw pracy i polityki społecznej zaprezentują działania podejmowane przez rządy w kontekście realizowania strategii lizbońskiej w odniesieniu do wyzwań demograficznych.

Pełny tekst Komunikatu Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=183