Łatwiejszy obrót towarami na rynku unijnym!

Zgodnie ze zrewidowanymi założeniami Strategii Lizbońskiej oraz w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców, Komisja Europejska ogłosiła w połowie lutego projekty ważnych aktów prawnych mających usprawnić działanie rynku wewnętrznego UE. Ze strony PKPP Lewiatan odniesiono się pozytywnie do takiego generalnego kierunku rozwiązań proponowanych w obu dokumentach i przekazano  opinię Ministerstwu Gospodarki.

Pierwszym z nich jest projekt rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu towarów wytwarzanych według narodowych (niezharmonizowanych) standardów i przepisów technicznych. Szacuje się, że ta kategoria obejmuje aż blisko 70% wartości produktów przemysłowych na unijnym rynku. Obecnie, różnice w narodowych przepisach technicznych są istotną barierą wzajemnej wymiany. Producenci nie mają pewności, czy ich wyroby, dopuszczone do obrotu na rodzimym rynku, nie zostaną zakwestionowane w innym państwie członkowskim. Muszą ponosić dodatkowe koszty dostosowywania swych towarów, szacowane na 2-10% ceny produktu. Szwankuje swoboda konkurencji. Komisja Europejska ocenia, że przy braku ograniczeń wynikających z restrykcyjnego charakteru narodowych przepisów technicznych, coroczne obroty na rynku wewnętrznym byłyby wyższe o ok. 150 mld €.

Celem rozporządzenia jest poprawa tej sytuacji. W projekcie wprowadza się zasadę, zgodnie z którą ograniczenie wprowadzenia towaru do obrotu poza granicami macierzystego kraju wymaga od władz państwa przyjmującego wykazania niezgodności cech wyrobu z istotnymi wymogami bezpieczeństwa. Rozszerzone będą prawa dostawcy do zaskarżania takiego orzeczenia. Te rozwiązania winny prowadzić do istotnego ograniczenia arbitralności władz administracyjnych, a efektem ich przyjęcia ma być zwiększenie stopnia pewności obrotu, mniej wydatków na testy techniczne, obniżenie kosztów administracyjnych dla firm, ułatwienie planowania produkcji pod kątem jej skali, asortymentu i rynku sprzedaży, lepsze szanse internacjonalizacji przedsiębiorstw. Istotnym uzupełnieniem takich postanowień jest obligatoryjne utworzenie w każdym kraju członkowskim Unii jednego lub więcej tzw. „punktów kontaktowych”, które będą dla producentów miarodajnym źródłem informacji o przepisach technicznych na obszarze całej Unii. Mogą one być zakładane przez władze państwowe, organizacje przedsiębiorców, izby handlowe i osoby prywatne. Proponowane jest także publikowanie w internecie listy towarów, których swobodny obrót został wzajemnie potwierdzony.

Drugie rozporządzenie ma dotyczyć usprawnienia w funkcjonowaniu dyrektyw technicznych tzw. „nowego podejścia”. Istotą tego rozwiązania, wprowadzonego od połowy lat 80-tych, jest określenie wspólnych dla całej Unii, obligatoryjnych wymogów bezpieczeństwa produktu i pozostawienie producentom swobody w wyborze sposobów osiągania tego celu. Ta zasada sprawdziła się w praktyce, a wartość towarów dostarczanych zgodnie z nią na rynek Unii jest szacowana na setki miliardów euro. Funkcjonowanie tego systemu wymaga jednak odpowiedniego nadzoru. Stwierdzono, że przyjmowane w tej dziedzinie narodowe standardy i praktyki administracyjne są niekiedy nadmiernie liberalne (w tym także wobec importu z krajów pozaunijnych), ze szkodą dla rzetelnych producentów oraz bezpieczeństwa konsumentów. Projekt rozporządzenia zmierza zatem do podniesienia tych standardów i poddania ich lepszej wzajemnej kontroli państw członkowskich.

Ze strony PKPP Lewiatan odniesiono się pozytywnie do takiego generalnego kierunku rozwiązań proponowanych w obu dokumentach i przekazano tę opinię Ministerstwu Gospodarki. Tekst opinii w załączeniu.

O toku dalszych prac legislacyjnych dotyczących tych rozporządzeń PKPP Lewiatan będzie informował swych członków, zasięgając ich rady i prezentując stosowne stanowiska wobec organów Unii.