Środki na badania dla MSP

12 września 2007 r. Komisja Europejska przyjęła program EUROSTARS − pierwszy europejski program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących prace badawcze. Ma on na celu zachęcenie tych przedsiębiorstw do kierowania wspólnymi międzynarodowymi programami badawczymi i innowacyjnymi, poprzez ułatwianie im dostępu do wsparcia finansowego.

Program EUROSTARS przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które nie tylko spełniają definicję MŚP określoną przez UE, ale dodatkowo przeznaczają 10% lub więcej swojego FTE (full-time equivalent) lub swoich obrotów na działalność badawczą.

Program EUROSTARS obejmuje 27 krajów zaangażowanych w realizowanie inicjatywy EUREKA (stanowiącej część siódmego Programu Ramowego − FP7 ). Są to: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry i Włochy. Kraje te będą aktywnie uczestniczyć w programie EUROSTARS poprzez sieć krajowych biur EUREKA, natomiast zarządzanie programem będzie realizowane poprzez Sekretariat EUREKA w Brukseli.

Komisja Europejska przeznaczy na program EUROSTARS około 100 mln EUR, zaś zainteresowane kraje wspomogą program kolejnymi 300 mln EUR. Suma ta powinna zostać powiększona o kolejne 400 mln EUR pochodzące z prywatnych funduszy. Pozwoli to na wspólne inwestycje badawcze MŚP w wysokości 800 mln EUR w ciągu najbliższych 6 lat.

MŚP reprezentują 90% wszystkich przedsiębiorstw w Europie i są niezbędnym elementem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa prowadzące prace badawcze odgrywają tu bardzo istotną rolę. Dzięki programowi EUROSTARS przedsiębiorstwa te będą miały szansę na szerszą współpracę i dostęp do najlepszych grup badawczych w 27 krajach oraz będą mogły łączyć fundusze na wspólne przedsięwzięcia.

Strona z danymi kontaktowymi do polskiego biura EUREKA:
http://www.eureka.be/