Decyzje bez porozumienia z Komisją Trójstronną

27 sierpnia br. rząd uzgodnił z NSZZ „Solidarność” m.in. podniesienie płacy minimalnej do 1126 zł brutto, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wydłużenie o rok obecnie obowiązujących przepisów o wcześniejszych emeryturach. PKPP Lewiatan zwraca uwagę, że wszystkie te decyzje powinny zostać wypracowane na forum Komisji Trójstronnej, w skład której – zgodnie z prawem – obok rządu i „Solidarności” wchodzą dwa inne związki zawodowe oraz cztery organizacje pracodawców. Podpisanie dwustronnego porozumienia jest zatem lekceważeniem pozostałych partnerów społecznych i poważnym złamaniem zasad dialogu społecznego.

Realizacja tych decyzji pociągnie za sobą znaczące zwiększenie wydatków budżetowych państwa i to w sytuacji, w której logika ekonomiczna nakazywałaby wykorzystanie pozytywnych efektów wzrostu gospodarczego na reformę finansów publicznych. Wzrost płacy minimalnej i płac w sferze budżetowej może zachwiać równowagą makroekonomiczną w polskiej gospodarce, bo już dotychczasowe tempo wzrostu wynagrodzeń przewyższa wzrost wydajności pracy.
W połączeniu z przedłużeniem działania dotychczasowych przepisów dotyczących emerytur pomostowych decyzje rządu należy ocenić jako ekonomicznie nieracjonalne, podjęte bez poczucia odpowiedzialności za państwo, zorientowane na osiągnięcie doraźnych celów politycznych w rozpoczętej kampanii wyborczej.
PKPP Lewiatan postuluje pilne zwołanie Prezydium Komisji Trójstronnej dla wyjaśnienia trybu przyjętego przez rząd dla regulowania istotnych kwestii społecznych i ekonomicznych bez konsultacji z wszystkimi partnerami społecznymi.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 27 sierpnia 2007 r.