Henryka Bochniarz wybrana ponownie Prezydentem PKPP Lewiatan

Zgromadzenia Ogólne Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, które odbyło się 16 maja 2007 r. w Warszawie, dokonało wyboru nowych władz Konfederacji. Zgromadzenie Ogólne podsumowało 3-letnią kadencję władz PKPP Lewiatan, przyjęło sprawozdanie Rady Głównej oraz Zarządu, a także wybrało nową Radę Główną PKPP Lewiatan (w załączeniu). Jej przewodniczącym został ponownie Henryk Orfinger, przewodniczący Rady Nadzorczej Eris SA, reprezentujący Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej. Rada Główna PKPP Lewiatan wybrała nowy Zarząd Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (w załączeniu). Prezydentem Lewiatana została ponownie Henryka Bochniarz.

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego PKPP Lewiatan przyjęli także program Konfederacji na rok 2007. Mimo przyspieszenia, Polska nie jest już liderem nowych krajów UE. Inne kraje z naszego regionu rozwijają się dużo szybciej. Stopa bezrobocia w Polsce jest nadal najwyższa w UE. Duży jest także odsetek niepracujących wśród młodych ludzi, co skutkuje ich frustracją i migracją zarobkową. Ogromnym problemem jest niski wskaźnik aktywności zawodowej ludzi powyżej 55 roku życia - tak ze względu na społeczne, jak i ekonomiczne skutki (koszty dla budżetu, osłabienie rynku pracy). Ponadto produktywność pracy w naszym kraju stanowi tylko 62% średniej unijnej, a polska gospodarka zbyt mało wydaje na badania i rozwój.

W opinii Lewiatana ten stan mogą zmienić tylko szybkie reformy strukturalne. „Jeśli nie przeprowadzimy teraz całościowych reform gospodarczych, to Polsce grozi stagnacja” – powiedziała Henryka Bochniarz, prezentując projekt programu Lewiatana pt.: „Wyzwania dla Polski, wyzwania dla biznesu". Jest to analiza najpoważniejszych barier w rozwoju przedsiębiorczości, a także gospodarki i społeczeństwa oraz propozycje rozwiązań, które mogą uleczyć polską gospodarkę.

Najważniejsze postulaty dotyczą reformy finansów publicznych, w tym redukcji deficytu publicznego oraz przyjęcia wspólnej waluty w 2010 roku, uproszczenie przepisów oraz zmniejszenie biurokracji, zmian w polityce pomocy publicznej oraz ekonomizacji reguł ochrony konkurencji, prowadzenia skutecznej polityki rodzinnej, ale przy jednoczesnym zmniejszeniu transferów socjalnych.
Najważniejsze postulaty PKPP Lewiatan to:
- Niższe i prostsze podatki
- Niższe koszty pracy
- Liberalizacja prawa pracy
- Ograniczenie biurokracji
- Lepsze prawo gospodarcze
- Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
- Tańsze i sprawniejsze państwo
- Rozwój dialogu społecznego.