Indeks biznesu PKPP Lewiatan - kwiecień 2007

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w kwietniu wzrósł o dwa punkty, indeks kwartalny osiągnął poziom 80 pkt, a indeks roczny 77 pkt. Oba indeksy poprawiły się w jednakowym stopniu w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca. Sądząc po wynikach produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa w pierwszym kwartale nastąpiło dalsze przyspieszenie tempa wzrostu. Indeks PKPP sugeruje, że drugi kwartał będzie równie dynamiczny, jak pierwszy, a lekkie zwolnienie nastąpi dopiero w drugiej połowie roku.

W obecnych notowaniach obok rekordowych indeksów popytu charakterystyczna jest bardzo istotna poprawa indeksu makroekonomicznego, wynikająca z szybko spadającego bezrobocia, niskiego deficytu obrotów bieżących oraz niskiego deficytu budżetowego. Mimo przyspieszenia wzrostu płac i popytu krajowego również inflacja pozostaje w granicach celu inflacyjnego NBP. Popyt wewnętrzny najwyraźniej przejmuje rolę, jaką pełnił eksport netto w ubiegłych latach, ale utrzymująca się dynamika eksportu pozwala na bardziej optymistyczne prognozy odnośnie salda handlu zagranicznego w tym roku.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3,5 % PKB rocznie.

Indeks kwartalny, półroczny i roczny
Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w kwietniu wzrósł o dwa punkty, indeks kwartalny osiągnął poziom 80 pkt, a indeks roczny 77 pkt. Oba indeksy poprawiły się w jednakowym stopniu w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca. Oba indeksy znajdują się obecnie na rekordowym poziomie, porównywalnym z najlepszymi notowaniami z zeszłego roku. Wyniki za pierwszy kwartał produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlanej nie pozostawiają wątpliwości, że rozpędzona gospodarka nie zwalnia tempa. Tempo wzrostu w pierwszym kwartale przekroczyło rekord z ostatniego kwartału ubiegłego roku. Indeks PKPP sugeruje, że również kolejne kwartały tego roku nie powinny być gorsze. Różnica między indeksem kwartalnym i rocznym jest niewielka (3 pkt na korzyść kwartalnego), a między indeksem półrocznym i kwartalnym zaledwie jeden punkt, na korzyść indeksu za drugi kwartał. Wynikałoby stąd, że drugi kwartał będzie równie dynamiczny, jak pierwszy, a lekkie zwolnienie nastąpi dopiero w drugiej połowie roku. W obecnych notowaniach obok rekordowych indeksów popytu charakterystyczna jest bardzo istotna poprawa indeksu makroekonomicznego, wynikająca z szybko spadającego bezrobocia, utrzymującego się niskiego deficytu obrotów bieżących (mimo przyspieszenia gospodarki) oraz niskiego deficytu budżetowego.

Indeksy szczegółowe
Przedstawiają wpływ poszczególnych czynników na oczekiwany poziom koniunktury. Dotyczą popytu globalnego, finansów, sytuacji makro-ekonomicznej i politycznej.

Indeks popytu globalnego (ocenia konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne).
Indeksy popytu pozostają na rekordowym poziomie, sięgając 96 punktów (o jeden punkt wyżej od notowań z poprzedniego miesiąca). Koniunkturę utrzymuje szybkie tempo wzrostu popytu, szczególnie wewnętrznego. Popyt konsumpcyjny rośnie dzięki szybkiemu wzrostowi funduszu płac, na co składa się widoczne przyspieszenie dynamiki płac i stały szybki wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorstwa chcące wykorzystać dobrą koniunkturę muszą w sytuacji maksymalnego wykorzystania obecnych mocy produkcyjnych inwestować, co kreuje popyt inwestycyjny. Pomimo przyspieszenia popytu wewnętrznego nie rośnie nawet oczekiwany deficyt handlowy, bo konkurencyjny eksport w pełni nadąża za wzrostem importu. Luty zamknął się nieoczekiwanie niskim tak deficytem handlowym, jak i obrotów bieżących. Popyt wewnętrzny najwyraźniej przejmuje rolę, jaką pełnił eksport netto w ubiegłych latach, ale utrzymująca się dynamika eksportu pozwala na bardziej optymistyczne prognozy odnośnie salda handlu zagranicznego w tym roku.

Indeks finansów (ocenia rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej).
Indeksy finansów zasadniczo nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Utrzymują się na stosunkowo wysokiej pozycji, co odzwierciedla bardzo dobrą kondycję finansową sektora przedsiębiorstw, potwierdzoną danymi statystycznymi za ostatni kwartał ubiegłego roku. Jedynym wskaźnikiem ocenianym nadal negatywnie jest zbyt wysoka płynność sugerująca niedostateczne produkcyjne wykorzystanie aktywów. Podaż kredytu dla przedsiębiorstw wyraźnie rośnie, ale należy spodziewać się także wzrostu kosztów finansowych w wyniku podwyżki stóp procentowych.

Indeks makroekonomiczny (obejmuje inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia oraz stopień konkurencyjności gospodarki).
Indeks makroekonomiczny tym razem odnotował zdecydowaną poprawę. Indeks kwartalny wzrósł o 4 punkty, a indeksy półroczny i roczny o 10 i 11 punktów. Obecnie ich notowania są wyrównane na poziomie 85 punktów, co daje najlepszy wynik od czterech miesięcy. Odzwierciedla to umacniającą się stabilność makroekonomiczną gospodarki: niespodziewanie szybko malejące bezrobocie, najniższe od pięciu lat tempo wykonania deficytu budżetowego oraz mimo znacznego przyspieszenia tempa rozwoju gospodarki ciągle niewielki poziom deficytu obrotów bieżących z zagranicą, głównie dzięki konkurencyjności eksportu. Mimo przyspieszenie wzrostu płac i popytu krajowego również inflacja pozostaje w granicach celu inflacyjnego NBP.

Indeks polityczny (ocenia wpływ czynników politycznych).
Kolejny raz indeks oceny sytuacji politycznej odnotował poprawę. Indeksy kwartalny wzrósł do 37 punktów, a indeks roczny do 34 punktów, co oznacza najwyższy poziom notowań od ponad roku, chociaż w rankingu czynników pozostają nadal na ostatnim miejscu.

EKSPERCI, których prognozy uwzględnia Indeks Biznesu PKPP: Tadeusz Chrościcki, Ryszard Kokoszczyński, Maciej Krzak, Małgorzata Krzysztoszek, Stanisław Kubielas, Bohdan Wyżnikiewicz, Leszek Zienkowski.

Pobierz: Pełna treść Indeksu
Uczestnicy Indeksu biznesu: Tadeusz Chrościewicz, Stanisław Kubielas, Małgorzata Krzysztoszek