Jak zreformować polski rynek pracy, aby nie zabrakło pracowników?

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w maju wzrósł o jeden punkt w ujęciu rocznym, do 78 pkt., podobnie jak indeks półroczny, który osiągnął 80 pkt. i zrównał się z indeksem kwartalnym. Ocena koniunktury w skali rocznej uległa dalszej poprawie, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozytywnych oczekiwań w stosunku do drugiego kwartału.

Optymistycznie nastrajają wysokie notowania produkcji sprzedanej w kwietniu, dynamika sprzedaży detalicznej oraz dane o inwestycjach przedsiębiorstw i trwający boom budowlany. Sygnałom tym towarzyszy rosnąca rentowność przedsiębiorstw. Wolumen eksportu osiąga rekordowe rozmiary, jakkolwiek jeszcze szybciej rosnący import powiększa stopniowo deficyt w handlu zagranicznym. Należy jednak oczekiwać, że napływ środków unijnych, inwestycji zagranicznych i transferów prywatnych pozwolą utrzymać deficyt na rachunku bieżącym pod kontrolą.
Wyraźnie wzmocniły się makroekonomiczne fundamenty gospodarki, bezrobocie pikuje w dół, inflacja spada po marcowym przesileniu, nieoczekiwanie skurczył się w kwietniu deficyt budżetu państwa.

Indeksy szczegółowe

Przedstawiają wpływ poszczególnych czynników na oczekiwany poziom koniunktury. Dotyczą popytu globalnego, finansów, sytuacji makro-ekonomicznej i politycznej.

Indeks popytu globalnego (ocenia konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne)
Indeksy popytu, kwartalny i roczny, nie uległy zmianie i pozostają na rekordowym poziomie 96 i 95 punktów. Koniunkturę utrzymuje nadal szybkie tempo wzrostu popytu, szczególnie wewnętrznego. Popyt konsumpcyjny rośnie dzięki szybkiemu wzrostowi funduszu płac, na co składa się wysoka dynamika płac i stały szybki wzrost zatrudnienia. Wydatki konsumpcyjne wspiera także gwałtowna ekspansja kredytu dla gospodarstw domowych. Również przedsiębiorstwa prawie o połowę zwiększyły nakłady inwestycyjne w stosunku do ub. roku, chcąc skorzystać z dobrej koniunktury i wysokiej rentowności w obliczu rosnącej bariery deficytu mocy produkcyjnych, co jest skutkiem niskiego poziomu inwestycji w latach poprzednich. Popyt zewnętrzny jest również imponujący, a wolumen eksportu osiąga rekordowe rozmiary (przy niewielkim osłabieniu dynamiki), jakkolwiek jeszcze szybciej rosnący import powiększa stopniowo deficyt w handlu zagranicznym. Należy jednak oczekiwać, że napływ środków unijnych, inwestycji zagranicznych i transferów prywatnych pozwolą utrzymać deficyt na rachunku bieżącym pod kontrolą.

Indeks finansów (ocenia rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej)
Indeksy finansów poprawiły się o jeden punkt we wszystkich przekrojach czasowych, osiągając poziom 62 pkt. Przedsiębiorstwa odnotowały bardzo dobre wyniki finansowe w I kwartale: wzrost wyniku finansowego netto o prawie 60 proc., poprawę i tak rekordowej rentowności oraz płynności. Ten ostatni wskaźnik sugeruje jednak ciągle niedostateczne produkcyjne wykorzystanie aktywów. Podaż kredytu dla przedsiębiorstw nadal wyraźnie rośnie, ale rosną też stopy procentowe i nie jest wykluczony ich dalszy wzrost w najbliższych kwartałach.

Indeks makroekonomiczny (obejmuje inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia, oraz stopień konkurencyjności gospodarki)
Indeksy makroekonomiczne, kwartalny i roczny, odnotowały dwupunktową poprawę, osiągając wysoki poziom 87 pkt. Jest to najlepszy wynik od prawie pół roku. Wynika to z obserwowanej poprawy fundamentów makroekonomicznych gospodarki: bezrobocie pikuje w dół, inflacja spada po marcowym przesileniu, nieoczekiwanie skurczył się w kwietniu deficyt budżetu państwa. Mimo przyspieszenie wzrostu płac i popytu krajowego inflacja pozostaje pod kontrolą

Indeks polityczny (ocenia wpływ czynników politycznych)
Indeks oceny sytuacji politycznej tym razem prawie się nie zmienił. Indeks kwartalny odnotował jednopunktowy spadek do 36 pkt., a indeks roczny pozostał na niskim poziomie do 34 punktów, co i tak oznacza najwyższy poziom notowań od ponad roku.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3,5 % PKB rocznie.

EKSPERCI, których prognozy uwzględnia Indeks Biznesu PKPP: Tadeusz Chrościcki, Ryszard Kokoszczyński, Maciej Krzak, Małgorzata Krzysztoszek, Stanisław Kubielas, Bohdan Wyżnikiewicz, Leszek Zienkowski.

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan - maj