Jednorazowe kwotowe dodatki dla emerytów i rencistów to złe rozwiązanie

Opinia Lewiatana do projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw.

Uważamy, iż jednorazowe kwotowe dodatki dla emerytów i rencistów są złym rozwiązaniem. Nie rozwiązują one problemu waloryzacji świadczeń mającej na celu ochronę ich siły nabywczej. Psują system emerytalno - rentowy osłabiając jego ubezpieczeniowy charakter. Ubezpieczeni otrzymują sygnał, że wysokość emerytury zależy od decyzji polityków, a nie od osobistego wkładu do systemu. Skutkuje to zwiększeniem skłonności do ukrywania dochodów i unikania płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatki te są wyrazem niestabilności prawa i podważają zaufanie do państwa.

Pomoc ubogim emerytom i rencistom, tak samo zresztą, jak osobom z innych grup społecznych, np. wielodzietnych rodzin, powinna być udzielana w ramach systemu pomocy społecznej. Pomoc powinna być uzależniona od sytuacji materialnej osoby ją otrzymującej, a nie od formalnego statusu.