Komisja Europejska modernizuje jednolity rynek

20 listopada 2007 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet inicjatyw, które mają usprawnić funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego. Celem Komisji jest zwiększenie korzyści płynących ze wspólnego rynku dla wszystkich Europejczyków oraz zapewnienie wysokiej jakości usług poprzez określenie nowych działań politycznych, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pełniej w nim uczestniczyć, wzrost gospodarczy będzie stymulowany, a prawa konsumentów będą lepiej chronione.

Wśród najważniejszych planowanych działań Komisji można wymienić: wspieranie konsumentów w egzekwowaniu ich praw umownych oraz w dochodzeniu roszczeń w sprawach transgranicznych. Zapewnienie lepszej informacji dla konsumentów i małych przedsiębiorstw, zaradzenie słabościom w niewystarczająco efektywnych sektorach jednolitego rynku, przygotowanie karty małych przedsiębiorstw, wprowadzenie „paszportu naukowca”, wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy prawa UE stosują się do usług i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym oraz propagowanie wysokiej jakości usług społecznych w UE.

Wzmocni się pozycja konsumentów na rynku
Komisja pragnie rozszerzyć pakiet praw konsumentów oraz ich dostęp do informacji. W tym celu przedstawi ulepszone przepisy dotyczące etykietowania produktów żywnościowych, a następnie w 2008 roku przedstawi inicjatywy w sprawie praw umownych konsumentów, jak i zbiorowego dochodzenia roszczeń. Dzięki temu grupy konsumentów na terenie całej UE będą mogły wspólnie dochodzić tego samego roszczenia wobec tej samej firmy. Zaproponowane zostaną również środki skierowane na usprawnienia nadzoru rynku w odniesieniu do leków i informacji o lekach. Komisja przedstawi też propozycje dotyczące dalszej integracji rynku detalicznych usług finansowych, poprawy wiedzy konsumentów w zakresie finansów i ułatwienia przenoszenia rachunków bankowych bez opłat za ich zamknięcie.

Wszyscy Europejczycy będą korzystać z globalizacji
Komisja podejmie działania w obszarach, w których rynek nie działa na korzyść konsumentów. Zbada też bardziej szczegółowo szereg sektorów i zaproponuje strategie polityczne dla rynków, które nie funkcjonują efektywnie. W swoim pakiecie Komisja określiła sposób, w jaki Europa może rozwijać osiągnięcia jednolitego rynku w obliczu nasilającego się zjawiska globalizacji. Może to czynić poprzez prowadzenie negocjacji z krajami trzecimi w celu otwarcia rynków i zbliżania ustawodawstwa oraz czerpanie z najlepszych praktyk europejskich.

Powstanie karta małych przedsiębiorstw dla Europy
W 2008 roku Komisja przedstawi kartę małych przedsiębiorstw, której celem będzie ograniczenie formalności administracyjnych, zwiększenie dostępu MŚP do programów europejskich, zwiększenie ich udziału w zamówieniach publicznych i ograniczenie przeszkód utrudniających działalność transgraniczną, w tym poprzez europejski statut małej spółki. Komisja zbada również, w jaki sposób polityka podatkowa wpływa na wzrost małych i średnich przedsiębiorstw.

Rynek będzie czerpał bezpośrednio z badań i innowacji

Nowa strategia w dziedzinie normalizacji będzie zmierzała do lepszego wykorzystywania wyników badań i rozwoju na rynku i do przyspieszonego wprowadzania technologii energooszczędnych. Na podstawie pakietu w sprawie łączności elektronicznej Komisja przedstawi w 2008 roku inicjatywy w sprawie usług powszechnych i interoperacyjności systemów e-administracji. Komisja będzie pracować nad udoskonaleniem wspólnego systemu ochrony patentów w UE i zaproponuje „paszport naukowca” w celu poprawy mobilności naukowców.

Codzienne zarządzanie wspólnym rynkiem będzie przebiegać sprawniej

Zaktualizowana Strategia Lizbońska będzie odzwierciedlała priorytety jednolitego rynku w stopniu wyższym niż w przeszłości. Państwa członkowskie włączą do swoich corocznych sprawozdań w sprawie strategii lizbońskiej informacje o funkcjonowaniu jednolitego rynku. Ponadto Komisja będzie współpracować z urzędnikami państw członkowskich w celu ustalenia, w jaki sposób najlepiej je wesprzeć we wdrażaniu i egzekwowaniu polityki UE, między innymi poprzez „ośrodki jednolitego rynku” na szczeblu krajowym. W stosownych przypadkach Komisja będzie konsekwentnie ścigać naruszenia i jednocześnie wspierać sieć SOLVIT, dzięki której 80% spraw może być rozstrzygnięte bez wszczęcia postępowania sądowego.

Oprócz tego Komisja zainicjowała projekt pilotażowy „ambasadorów jednolitego rynku”, którzy rozpoczną swoją działalność wizytami w przedstawicielstwach Komisji w państwach członkowskich w celu przedstawienia przyjętego przez Komisję pakietu. Komisja ma także zamiar stworzyć punkt kompleksowej obsługi, tzw. „punkt pomocy ds. jednolitego rynku” dla obywateli i przedsiębiorstw.

Jednolity rynek zachowa swój wymiar społeczny
Komisja, wspierając państwa członkowskie uzupełni nakłady na rozwój wymiaru społecznego jednolitego rynku. Dotyczyć to będzie przede wszystkim zagadnień związanych z młodzieżą, równouprawnieniem, integracją społeczną i zasada niedyskryminacji, mobilnością i integracją, kulturą i dialogiem społecznym. Będzie to uzupełnieniem dla prowadzonych przez Komisję konsultacji na temat oceny realiów społecznych, które trwać będą do 15 lutego 2008 r. Będzie to część odnowionej agendy społecznej, którą Komisja przedstawi w połowie 2008 roku.

Usługi świadczone w interesie ogólnym
Pakiet obejmuje również komunikat w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, w tym usług społecznych. Podkreślono w nim rolę protokołu do projektu traktatu reformującego w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym. Ponadto komunikat obejmuje inicjatywy mające na celu wyjaśnienie sposobu wdrażania przepisów Wspólnoty, w szczególności w dziedzinie pomocy państwa i zamówień publicznych, oraz wspieranie władz publicznych, usługodawców i użytkowników w celu lepszego zrozumienia i stosowania tych przepisów. Celem działań Komisji ma być ochrona społecznej roli usług świadczonych w interesie ogólnym oraz promowanie ich jakości i przystępności w celu poprawienia jakości życia obywateli.

Wymiar ekologiczny będzie obowiązkowym elementem funkcjonowania rynku
Doświadczenia Unii w zakresie ochrony środowiska i wprowadzania gospodarki charakteryzującej się niską emisją związków węgla wpłynęło na podejście globalne i stworzyło nowe rynki w dziedzinie dóbr i usług przyjaznych dla środowiska. Na jednolitym rynku należy stale dokładać starań, aby ceny rynkowe odzwierciedlały prawdziwe koszty towarów i usług dla społeczeństwa. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju jest motorem innowacji i inwestycji na rzecz przyszłych pokoleń.

Pełen tekst dokumentów wchodzących w skład pakietu w sprawie jednolitego rynku zostanie udostępniony na stronie internetowej.