Komisja Europejska przyjęła nowe założenia europejskiej polityki przemysłowej

W swoim cząstkowym przeglądzie polityki przemysłowej ogłoszonym 4 lipca 2007 r., Komisja Europejska, opierając się na osiągnięciach tejże polityki ustalonej w Komunikacie z 2005 r. wyszczególnia najważniejsze wyzwania na nadchodzące lata.

Unia Europejska cieszy się obecnie znacznym wzrostem gospodarczym, wzrostem produktywności oraz zatrudnienia, dla których wsparciem jest nowoczesna i dobrze funkcjonująca polityka przemysłowa. Polityka ta opiera się na inicjatywach horyzontalnych, jak i sektorowych, które są obecnie podejmowane i realizowane. Jednakże globalizacja i postęp technologiczny prawdopodobnie przyspieszą w nadchodzących latach. Ponadto, przemysł musi dostosować się do wyzwań jakie stawiają przed nim zachodzące zmiany klimatyczne.

To przemysł jest bardzo istotną siłą napędową dla europejskiej gospodarki. Jest najważniejszy dla innowacji w Europie, to z tego źródła pochodzi 81% wydatków na badania i rozwój w sektorze prywatnym. Innowacyjne produkty wyraźnie wzmacniają przewagę konkurencyjną i stanowią 73% eksportu Unii Europejskiej. Wyraźna jest również wartość dodana polityki przemysłowej na szczeblu europejskim. Uzupełnia ona działania podejmowane przez państwa członkowskie w tej materii. Ostatnio zanotowane zmiany gospodarcze wskazują na to, że nie ma potrzeby gruntownej zmiany aktywnej i nieinterwencyjnej polityki przemysłowej na szczeblu europejskim. Jednakże, wyzwanie jakie przed nią stoją wciąż są aktualne, a znaczenie części z nich wręcz wzrosło.

Presja konkurencyjna na politykę przemysłową pochodzi z kilku źródeł. Są to przede wszystkim zmiany klimatyczne, globalizacja i rozwój technologiczny. Komisja Europejska jesienią 2007 roku przedstawi projekt polityki wspierającej ograniczenie wpływu jaki wywiera na środowisko naturalne europejski przemysł energochłonny, ale tak by nie zakłócić jego konkurencyjności. Na początku 2008 roku natomiast przedstawiony zostanie przez Komisję Plan Działań, będący kontynuacją dla zaprezentowanych właśnie założeń zrównoważonej polityki przemysłowej.

W okresie 2007–2009 inicjatywy Komisji Europejskiej w kontekście globalizacji będą skupiać się na utrzymaniu dostępu do surowców, polepszeniu dostępu do rynków zewnętrznych oraz na ułatwieniach dla przeprowadzanych zmian strukturalnych przy uwzględnieniu wzajemnej zależności przemysłu i sektora usługowego.

Lipcowy komunikat Komisji Europejskiej określa również, które z obecnie prowadzonych inicjatyw powinny zostać wzmocnione. Są to przede wszystkim uproszczenie i ulepszenie legislacji oraz obciążeń administracyjnych ciążących na przedsiębiorstwach, także zapewnienie pełnego wykorzystania ram prawnych dla tworzenia możliwych synergii pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i dostaw energii a konkurencyjnym europejskim przemysłem. Szczególnie ważna jest inicjatywa skierowana na tworzenie gospodarki niskoemisyjnej (low-carbon economy) oraz efektywnie wykorzystującej źródła energii, a Komisja podkreśla, że takie kwestie jak standardy, prawa własności czy współzależność pomiędzy producentami a dostarczycielami usług są bardzo ważne dla wielu sektorów.