Nowy artykułJak wykorzystywane są fundusze podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw?

Prawie 100% dostępnej alokacji na Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw zostało już zagospodarowane, a więc nie ma ryzyka stracenia pieniędzy dostępnych w tym programie.

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw przyjęto okresowe sprawozdanie z realizacji SPO WKP na lata 2004–2006 za I półrocze 2007 roku.

Od początku trwania Programu wypłacono beneficjentom łącznie 1 974 019 232,06 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego w bieżącym okresie sprawozdawczym 800 708 905,08 zł, co stanowi odpowiednio ok. 41,42% całej kwoty. W celu zwiększenia poziomu absorpcji środków z funduszy strukturalnych w I półroczu 2007 r. Instytucja Zarządzająca podjęła wiele działań usprawniających system wdrażania SPO WKP mających na celu m.in. zwiększenie poziomu płatności dla beneficjentów.

Zgodnie z prognozą na II półrocze 2007 r. planuje się wypłacenie w ramach Programu 1 313 311 227,92 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym 734 564 105,69 zł w IV kwartale 2007 r. Dotychczasowa realizacja prognoz wskazuje, iż nie wystąpi zagrożenie dla dotrzymania zasady n 2.

W trakcie spotkania zaprezentowano również raport pt. Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wnioski z raportu pokazują, że skuteczność ubiegania się o unijne pieniądze silnie zależy od wielkości przedsiębiorstwa, co wiąże się z ograniczonymi zasobami przedsiębiorstw mniejszych. Należy wiec wesprzeć je dodatkowymi instrumentami takimi jak np. pomoc doradcza w przygotowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Podejście takie będzie efektywne jedynie w przypadku, gdy uda się dokonać preselekcji potencjalnych Beneficjentów np. poprzez właściwie ustawione kryteria dostępu pomocy. Większość obecnie zaprojektowanych kryteriów dostępu dyskryminuje „przy okazji” przedsiębiorstwa mniejsze.

Więcej informacji o wnioskach zawartych w raporcie i badaniu znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/