OPINIA PKPP LEWIATAN DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniżej przedstawiamy opinię PKPP Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę przewiduje zmianę brzmienia przepisów zawartych w § 2 pkt. 18 i 27, w części dotyczącej okresu wykonywania pracy.

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają podejmowanie pracy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę cudzoziemcom wymienionym w obu punktach rozporządzenia, na okres do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. W projekcie rozporządzenia proponuje się natomiast możliwość wykonywania takiej pracy przez okres do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia propozycje uelastycznienia przepisów w tym zakresie. Mając jednak na uwadze obecną sytuację na rynku pracy, kiedy coraz bardziej odczuwalny jest brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, spowodowany, m.in., odpływem Polaków do pracy w innych państwach europejskich1, zasadne wydaje się wprowadzenie większych ułatwień w dostępie obywateli państw trzecich do polskiego rynku pracy.

Wprowadzone w lipcu 2007 r. ułatwienia w podejmowaniu pracy przez obywateli Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej nie spowodowały oczekiwanego napływu cudzoziemców, dla których praca w Polsce jest coraz mniej atrakcyjna. Niemożność podjęcia pracy w dłuższym okresie bez odpowiedniego zezwolenia powoduje, iż zatrudnienie to staje się nieopłacalne. Obywatele Państw graniczących z Polską coraz częściej wybierają pracę w starych państwach Unii Europejskiej, która znacznie rekompensuje koszty związane z migracją.

Prowadzenie odpowiedniej polityki migracyjnej wymaga wprowadzenia rozwiązań, które będą atrakcyjne zarówno dla pracowników migrujących, jak i dla zatrudniających ich pracodawców. Wydaje się, że w obecnej sytuacji na rynku pracy jedynie umożliwienie większego dostępu cudzoziemców do podejmowania zatrudnienia w Polsce pozwoli złagodzić skutki braku specjalistów, które tak często sygnalizują polscy pracodawcy2.
Niedobór odpowiednich pracowników powoduje coraz większą presję płacową, czego konsekwencją jest wzrost cen towarów i usług, odczuwalny coraz silniej przez polskich konsumentów. Podkreślić należy również, iż w o ostatnich latach znacząco wzrosła akceptacja legalnego zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej wśród polskich pracowników, którzy nie obawiają się z ich strony zagrożenia na rynku pracy. Szczególnie istotne jest, iż zatrudnienie imigrantów ma miejsce przy pracach, których polscy pracownicy nie chcą podejmować, np. ze względu na niski prestiż społeczny.

Biorąc pod uwagę występujące na rynku pracy problemy oraz związane z tym konsekwencje PKPP Lewiatan proponuje wydłużyć okres podejmowania pracy przez cudzoziemców bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia do co najmniej 9 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy oraz dopuszczenie do polskiego rynku pracy na takich samych zasadach obywateli państw trzecich niegraniczących z Polską. Jednoczenie uważamy, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu otwarcie polskiego rynku pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów spoza EOG (np.: informatyków, inżynierów, lekarzy).

Warszawa, 14 grudnia 2007 r.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

1Z badania Pracujący Polacy 2007 wynika, że 33,6% pracowników jest gotowych do wyjazdu do pracy zagranicą, chociaż 2/3 z nich ocenia sceptycznie własne możliwości czy kompetencje.
2Z badania MSP wynika, że w okresie styczeń 2006 – czerwiec 2007 nowych pracowników potrzebowało 44,0% firm. Z tej grupy aż 35,3% przedsiębiorstw prywatnych miało problemy ze znalezieniem pracowników.