Opinia Rady Przedsiębiorczość RP w sprawie konsultacji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Rada Przedsiębiorczości wypowiada się zdecydowanie przeciw wdrożeniu w życie KDP w przedkładanej do konsultacji postaci. Proponujemy, aby po uzgodnieniach ze środowiskiem dokonać nowelizacji i uzupełnienia już istniejącego zbioru Dobrych Praktyk o rozwiązania będące następstwem upływu czasu i rozwoju rynku.

I. Rada Przedsiębiorczości nie kwestionuje potrzeby aktualizacji Kodeksu Dobrych Praktyk z 2005 roku. Nie widzimy jednak konieczności pisania tego dokumentu całkiem od nowa.
II. RP sądzi, że powinna to być inicjatywa środowiska, którego Kodeks dotyczy, a nie regulatora rynku.
III. Wypełnienie postanowień Kodeksu powinno być wyrazem dbałości o dobrą reputację. Nie może więc mieć nic wspólnego z sankcjami nakładanymi na spółki przez regulatora rynku.
IV. RP nie akceptuje struktury dokumentu, przedkładanego do konsultacji przez GPW, z uwagi na przypadkowy dobór poruszanych tu zagadnień istotnych z punktu widzenia regulatora, a nie spółek.
V. W części I, pkt. 1, poruszona jest kwestia uprzywilejowania akcjonariuszy; w pkt. 2 - odwołanie walnego zgromadzenia, a w pkt. 3 precyzuje się kwalifikacje członka Rady. W części III następuje połączenie standardów obowiązujących Rady Nadzorcze i Akcjonariuszy. Tym sposobem zamiast oczekiwanego ładu rynek otrzymuje totalny nieład.
VI. RP zwraca uwagę, że dokument w ogóle nie definiuje istoty i celu ustanowienia KDP. Nie odwołuje się bowiem do fundamentów „władztwa”, czyli proporcjonalności władzy do kapitału. Nie porusza także kwestii niezbędnej ochrony praw mniejszości.
VII. Zdaniem RP proponowany porządek dokumentu nie odnosi się do istoty Corporate Governance, czyli relacji między wewnętrznymi organami spółki i jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym.
VIII. Naszym zdaniem regulacje proponowane przez GPW w dokumencie w kilku przypadkach wkraczają w domenę KSH. Jest to sprzeczne z uprawnieniami GPW. Nie odpowiada też zasadzie „miękkiego prawa”, stanowiącego istotę Kodeksu Dobrych Praktyk.

Wniosek: Rada Przedsiębiorczości wypowiada się zdecydowanie przeciw wdrożeniu w życie KDP w przedkładanej do konsultacji postaci. Proponujemy, aby po uzgodnieniach ze środowiskiem dokonać nowelizacji i uzupełnienia już istniejącego zbioru Dobrych Praktyk o rozwiązania będące następstwem upływu czasu i rozwoju rynku.

1. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
Roman Rewald, Przewodniczący
2. Business Centre Club
Marek Goliszewski, Prezes Zarządu
3. Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce
Zdzisław Jagodziński, Prezes
4. Konfederacja Pracodawców Polskich
Andrzej Malinowski, Prezydent
5. Krajowa Izba Gospodarcza
Andrzej Arendarski, Prezes
6. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
Roman Dera, Prezes Zarządu
7. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Henryka Bochniarz, Prezydent
8. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Wojciech Kostrzewa, Prezes
9. Polska Rada Biznesu
Jan Kulczyk, Prezes Zarządu
10. Stowarzyszenie Menadżerów w Polsce
Sławomir Majman, Przewodniczący
11. Związek Rzemiosła Polskiego
Jerzy Bartnik, Prezes