PKPP Lewiatan ocenia expose

Priorytetem polityki każdego rządu powinien być wzrost dobrobytu obywateli. Należy go budować w oparciu o wzrost konkurencyjności gospodarki, wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia, i to one powinny stanowić cele strategiczne obecnego rządu. Osiągnąć je można jedynie poprzez stworzenie warunków dla optymalnego wykorzystywania zasobów ludzkich, materialnych i naturalnych.

Tak widzą politykę każdego rządu przedsiębiorcy. Tak też widzi swoje cele Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego - liberalna polityka gospodarcza i solidarna polityka społeczna.

W opinii przedsiębiorców zrzeszonych w PKPP Lewiatan było to bardzo dobre expose, bo pokazało nowe podejście do filozofii funkcjonowania Państwa. Ma ono stawiać na uwolnienie energii społecznej, na swobodę gospodarowania, na konieczność budowy wzajemnego zaufania, bez którego nie ma szans na odbudowę kapitału społecznego. Po raz pierwszy od lat też zarysowano perspektywę dłuższą niż jedna kadencja, a tylko takie myślenie o procesach społecznych i gospodarczych może zapewnić sukces. Cel jest jasny: Polska ma dogonić najbogatsze kraje Unii Europejskiej.

W ciągu ostatnich dwóch lat często mówiliśmy o zaniechaniach rządu w gospodarce. Liczyliśmy, że wraz z jego zmianą nastąpi przewartościowanie priorytetów. Tak też się stało. Expose premiera pokazało, że Polska ma szansę na cud gospodarczy. Rząd wyznaczył sobie i nam, obywatelom Rzeczypospolitej, ambitne cele oraz zaproponował narzędzia ich realizacji.

„Premier odniósł się do większości zgłaszanych od dawna, także przez PKPP Lewiatan, postulatów w sferze gospodarki. Podkreślił, że powinna ona być skierowana na rozwój, i że tylko liberalna polityka gospodarcza w połączeniu z solidarną polityką społeczną stworzy warunki do zrealizowania zapowiadanego przed wyborami cudu gospodarczego. Sprecyzowany został ambitny cel – skok cywilizacyjny i dogonienie najbogatszych krajów, ale, co ważniejsze, przedstawiona została odpowiednia droga jego osiągnięcia przy jednoczesnym budowaniu kapitału społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości” – ocenia Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Z naszego punktu widzenia kluczowe do osiągnięcia zamierzonych celów są:
- budowa kapitału społecznego (zaufania jako podstawa działania)
- utrwalenie własności jako fundamentu gospodarki
- zrównoważenie budżetu oraz zahamowanie narastania długu publicznego
- bezpieczne wejście do strefy euro
- zwiększenie efektywności gospodarki
- przyspieszenie prywatyzacji oraz ograniczenie udziału Państwa w gospodarce
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.
- wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości, zwiększenie nakładów na B R
- zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych
- rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
- rozwój infrastruktury teleinformatycznej, przyspieszenie budowy dróg i autostrad oraz obwodnic miast
- eliminacja barier proceduralnych oraz prawnych, ograniczenie biurokracji
- obniżenie podatków oraz innych danin
- ułatwienie procesu budowlanego - nie było nierealnych obiecanek budowy mieszkań ale obietnica stworzenia warunków ułatwiających ich budowę
- zapewnienie skutecznego i efektywnego wykorzystanie środków z UE
- dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy
- obniżenie bezrobocia do poziomu średniej unijnej oraz zwiększenie wskaźnika zatrudnienia
- aktywizacja zawodowa Polaków (aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia, młodych oraz niepełnosprawnych)
- dokończenie reformy emerytalnej i uruchomienie programu Bezpieczna emerytura (przeznaczenie środków z prywatyzacji na Fundusz rezerwy demograficznej)
- naprawa systemu ubezpieczeń społecznych rolników
- reforma służby zdrowia, w tym wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych
- ograniczanie kompetencji wojewodów i umocnienie samorządności regionów
- wzmacnianie sojuszu z UE opartego na szukaniu konsensusu, współpracy i solidarności z pozostałymi członkami.
W expose zabrakło konkretów, w tym między innymi odpowiedzi na pytania: jak rząd będzie wyznaczał cele dotyczące budżetu: czy kotwica obejmie wydatki, czy deficyt budżetowy, czy i które podatki będą obniżane, w którym roku rząd chce przyjąć wspólną walutę, co z podatkami rolników. Liczymy jednak, że i na te pytania wkrótce poznamy odpowiedź.

Czekamy na konkrety, ale z expose wynika szansa na wielką, nową umowę polityczną i społeczną Polaków.

Expose a postulaty PKPP Lewiatan

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 23 listopada 2007 r.