Pożar ugaszony, pilnie rozwiążmy problemy służby zdrowia

W związku z napiętą sytuacją w służbie zdrowia partnerzy społeczni, chcąc zapobiec dalszej eskalacji konfliktu, powołali grupę roboczą mającą na celu zająć się rozwiązaniem problemów służby zdrowia − zarówno pacjentów jak i personelu medycznego. W inicjatywę zaproponowaną przez związki zawodowe szczególnie zaangażowała się Henryka Bochniarz - Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Propozycja powołania grupy przerodziła się w aktywne działanie i 24 lipca 2007 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne posiedzenie grupy roboczej działającej w ramach zespołu ds. usług publicznych Trójstronnej Komisji pod przewodnictwem Katarzyny Tymowskiej – eksperta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Głównym celem spotkania było ustalenie listy szczegółowych problemów, którymi w okresie do 20 sierpnia br. zajmie się grupa, a które mieszczą się w uprzednio określonym w umowie społecznej temacie: „Formy organizacyjno-prawne zakładów opieki zdrowotnej, w tym uregulowanie warunków zatrudniania, kształcenia i doskonalenia oraz zasad wynagradzania pracowników ochrony zdrowia”.

Na początku spotkania Przewodnicząca zaproponowała, aby na podstawie informacji z resortów zdrowia i pracy ustalić terminy, w których grupa mogłaby otrzymać projekty zmian legislacyjnych dotyczących następujących problemów:

- zasad wydzielenia w planie finansowym NFZ środków na utrzymanie takiego poziomu wzrostu wynagrodzeń, jaki został przewidziany w ustawie z 22 lipca 2006 r. wraz ze wzrostem wskaźnika ustalonego trybem tej ustawy dla szpitali podległych samorządom powiatowym i gminnym oraz wskaźnika dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
- zwiększenia poziomu wypłat dla lekarzy stażystów i rezydentów, finansowanych ze środków budżetowych,
- trybu ustalania stawek w umowach z NFZ na 2008 r. i lata następne, gwarantującego środki na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad obligowania świadczeniodawców do przeznaczania tych środków na wzrost wynagrodzeń,
- zmian w Kodeksie pracy i ewentualnie w innych przepisach, zapewniających istnienie prawnych podstaw dla podjęcia prac nad ustaleniem ponadzakładowych układów zbiorowych.

Ponadto zaproponowała, aby po ustaleniu terminów w ww. kwestiach podjąć prace merytoryczne dotyczące:

- warunków jakie musiałyby zostać spełnione, aby rozważyć ewentualną zmianę planu finansowego NFZ na rok 2007, tak aby zwiększeniu uległa pula środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń trybem ustawy z 22 lipca 2006 r. jeszcze w ostatnim kwartale tego roku, poprzez odpowiednią nowelę tej ustawy i odpowiednią zmianę tegorocznego planu finansowego NFZ,

- warunków, jakie musiałyby zostać spełnione, aby wydzielona w planie finansowym NFZ na 2008 r. pula środków na wzrost wynagrodzeń była większa aniżeli wynika to z ustawy z 2006 r. i z planowanego zwiększenia wskaźników udziału kosztów pracy dla szpitali podlegających samorządowi gminnemu i powiatowemu oraz wskaźników dla lecznictwa uzdrowiskowego,

- warunków, jakie musiałyby zostać spełnione, aby przyspieszyć proces przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w formy prawne działające na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz listy spraw, które musiałyby zostać dla zakładów opieki zdrowotnej uregulowane odmiennie aniżeli wynika to z przepisów kodeksu spółek handlowych,

- listy problemów, które powinny być uregulowane odmiennie aniżeli obecnie i które dotyczyłyby publicznych zakładów, które nadal działałyby w istniejących obecnie formach prawnych, ale z uwzględnieniem zmian w przepisach ich dotyczących.

Aby prace mogły zostać zakończone do 20 sierpnia br. grupa zdecydowała, że będzie pracować na dostępnych projektach aktów prawnych. Dlatego też zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o przekazanie aktualnych wersji następujących dokumentów:

- projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- projektów innych zmian legislacyjnych, nad którymi trwają prace zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 10 lipca br., a dotyczącymi:
a) zwiększenia poziomu wypłat dla lekarzy stażystów i rezydentów, finansowanych ze środków budżetowych,
b) trybu ustalania stawek w umowach z NFZ na 2008 rok i lata następne, gwarantującego środki na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad obligowania świadczeniodawców do przeznaczania tych środków na wzrost wynagrodzeń.

Grupa robocza ustaliła wstępnie termin następnego spotkania na wtorek 30 lipca br., uzależniając ten termin od wpłynięcia aktualnej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Mamy nadzieję, iż tym razem Ministerstwo Zdrowia będzie aktywnie uczestniczyć w posiedzeniu grupy i dostarczy niezbędne dla procedowania grupy aktualne wersje dokumentów.