Posiedzenie Pre-Komitetu Monitorującego PO

Pierwsze posiedzenie Pre-Komitetu odbyło się 25 lipca 2007 i poświęcone było następującym zagadnieniom: uchwaleniu regulaminu, przedstawieniu aktualnego stanu negocjacji z KE, prezentacji oraz dyskusji nad szczegółowym opisem osi priorytetowych. Daria Kulczycka, przedstawiciel PKPP Lewiatan (jedynej obecnej na spotkaniu organizacji przedsiębiorców) uczestniczyła w posiedzeniu w charakterze obserwatora.

Pre-Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie działał do momentu ostatecznego zaakceptowania Programu przez Komisję Europejską, po czym – w założeniu w nie zmienionym składzie osobowym - zostanie przekształcony w Komitet Monitorujący.

Główne zadania Pre-Komitetu:
- Opiniowanie szczegółowego opisu osi priorytetowych dla PO IiŚ;
- Opiniowanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IiŚ.

Zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego Pre-Komitet liczy 28 osób:
- 17 przedstawicieli strony rządowej (w tym instytucji zarządzającej i pośredniczących)
- 4 przedstawicieli strony samorządowej
- 8 przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, w tym:
a. dwóch reprezentujących organizacje pracowników i pracodawców reprezentowanych w Komisji Trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych (jak PKPP Lewiatan)
b. pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych
c. jeden przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów przedstawiciele organizacji społecznych i gospodarczych wyłącznie na zaproszenie Przewodniczącego Pre-Komitetu. Przewodniczącym jest Podsekretarz Stanu w MRR – Janusz Mikuła.

Komisja Trójstronna uważa, że nie ma uzasadnienia ograniczenie reprezentacji organizacji pracowników i pracodawców w Pre-Komitecie do dwóch osób. Tym bardziej, że w przypadku innych komitetach (o mniejszym budżecie i bardziej jednorodnych programach operacyjnych) reprezentacja liczy od 4 do 7 osób. Stosowne pismo oraz zgłoszenie pięciu przedstawicieli zostało wysłane do MRR.

Interesujące były wypowiedzi przedstawicieli KE, którzy zwrócili uwagę na braki w składzie Pre-Komitetu: nie ma w nim społecznych przedstawicieli wielu sektorów (np. kolejnictwa), pomimo dużego budżetu przewidzianego w Programie na projekty z takich sektorów. Dodatkowo utrudni to, zdaniem KE, merytoryczną pracę Komitetu, która i tak nie będzie prosta z powodu skali Programu, będącego największym programem operacyjnych w historii KE, o budżecie przewyższającym globalne budżety pomocowe dla takich krajów jak Portugalia, Czechy czy Węgry. Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,9 mld euro.

Na zastrzeżenia te, odpowiadała pani Monika Pałasz, dyrektor Dep. Koordynacji Programów Infrastrukturalnych MRR, która stwierdziła, że MRR nie ma wpływu na wybór reprezentantów strony społecznej. Nie odniosła się do kwestii uzasadnienia ograniczenia miejsc dla stron pozarządowych.

Jarosław Orliński, zastępca dyrektora Dep. Koordynacji Programów Infrastrukturalnych MRR, poinformował, że negocjacje z KE powinny być zakończone na przełomie września i października. Istotnych spraw spornych było 8, ale nie zostały one omówione w wystąpieniu. Po pierwszej, czerwcowej fazie negocjacji, opracowana została nowa lipcowa wersja Programu, która jest obecnie przedmiotem negocjacji. Wersja ta jest niedostępna dla strony społecznej.
Przedstawiciele poszczególnych instytucji pośredniczących (MŚ, MG, MKiDN, MZ, MNiSzW) przedstawili osie priorytetowe Programu odnosząc się po części do aktualnej wersji Programu. Poinformowano także, że trwają uzgodnienia międzyresortowe nad ostatecznym indykatywnym wykazem projektów kluczowych. W osi priorytetowej Bezpieczeństwo energetyczne rozważanych jest 5 nowych projektów (na 15 dodatkowo zgłoszonych), ale nowa lista nie została przedstawiona.

Przewodniczący zwrócił się do członków Pre-Komitetu o zgłaszanie do 20 sierpnia br. uwag do szczegółowego opisu osi priorytetowych zamieszczonych w – nieaktualnej wersji Programu z kwietnia 2007. Potwierdził, że aktualna wersja PO IiŚ, będąca przedmiotem negocjacji z KE nie będzie udostępniana do momentu zatwierdzenia jej przez KE. Postulat zgłaszania uwag do nieaktualnej wersji Programu wydaje się trudny do zrozumienia tym bardziej, że w przypadku innych Programów (np. Innowacyjna Gospodarka) strona społeczna nie ma żadnych problemów z otrzymaniem „negocjacyjnych” wersji programów.

Przedmiotem następnego wrześniowego posiedzenia Pre-Komitetu Monitorującego będzie m.in. opiniowanie kryteriów wyboru projektów, kwestii kluczowej do powodzenia Programu, którego celem jest „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.