Prace nad kryteriami wyboru projektów POIG

30 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym punktem obrad było zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów.

PKPP Lewiatan zgłosił liczne uwagi do tego dokumentu, zarówno na poziomie konsultacji społecznych, jak i podczas samego posiedzenia Komitetu. Zgłoszone przez nas postulaty dotyczyły głównie konieczności doprecyzowania zapisów kryteriów. W prezentowanej wersji wiele z nich zostało zapisane w sposób niejasny i bardzo ogólny, co w przyszłości może powodować subiektywność oceny. Niejasności w sformułowaniach kryteriów mogą być także problemem dla potencjalnych beneficjentów, którzy według nich będą przygotowywać wnioski. Wskazywaliśmy również na konieczność precyzyjnego zdefiniowania kryterium innowacyjności i na konieczność ujednolicenia zapisów kryteriów, bowiem w poszczególnych poddziałaniach PO IG te same kryteria zostały w różny sposób zapisane. PKPP Lewiatan proponował także ograniczenie wymogów formalnych do minimum, m.in. ograniczenie załączników wyłącznie do niezbędnych przy ocenie projektu, a także możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Uważając, że kryteria wyboru projektów nadal są dalekie od doskonałości, PKPP Lewiatan wstrzymała się od głosu podczas głosowania nad tym dokumentem.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, uznając konieczność doprecyzowania i wyjaśnienia kryteriów, zaproponowało przygotowanie „Przewodnika po kryteriach”. W opinii PKPP Lewiatan kryteria wyboru projektów należałoby przygotować tak, by nie wymagały one „wiążącej interpretacji”. Ponieważ nie udało się osiągnąć zadawalających zmian, przyjęliśmy zaproszenie MRR do prac nad tym dokumentem uznając, że jest to w tej chwili jedyny sposób na wyjaśnienie zapisów kryteriów oraz ich doprecyzowanie. Podręcznik ten będzie pomocą dla oceniających projekty, jak i dla samych beneficjentów.