Program Operacyjny Kapitał Ludzki

10 lipca 2007 r Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało Komisji Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki rozpoczynając tym samym formalną procedurę przyjęcia dokumentu na poziomie unijnym.

Ostateczna treść Programu to kompromis wypracowany w trakcie blisko rocznych konsultacji społecznych i prowadzonych od marca 2007r. negocjacji z Komisją. Ta ostatnia naciskała przede wszystkim na wyznaczenie ambitnych ale mierzalnych celów dla wszystkich X priorytetów. Poprawiono też diagnozę i analizę SWOT, która w pierwotnej wersji nie zawsze była spójna z celami szczegółowymi programu.

PO KL to blisko 11,5 mld EURO - ogromny zastrzyk finansowy i wsparcie szeroko rozumianego rynku pracy. Program zawiera z jednej strony komponenty aktywizujące – ukierunkowane na walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, z drugiej takie, które mają budować nowoczesne, adaptacyjne kadry przedsiębiorstw.

Dla przykładu: Ministerstwo planuje objąć wsparciem 60 tys. firm, które inwestują w szkolenie swych pracowników, zaś blisko 350 tys. pracowników przedsiębiorstw ma podnieść swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w szkoleniach.
Przedsiębiorcy, a także ci którzy dopiero myślą o własnej działalności gospodarczej, będą mogli liczyć też na szerszy dostęp i lepszą jakość wspierających ich usług.
Projekty, które będą finansowane w tym zakresie to m.in.:
• Otwarte i zamknięte szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorców
• Promowanie nowych form i metod organizacji pracy, w tym: pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy,
• Wsparcie dla przedsiębiorców w obszarze diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników,
• Promowanie kultury inwestowania w szkolenia pracowników, zwłaszcza w MSP i w odniesieniu do niskowykwalifikowanych i starszych pracowników,
• Upowszechnianie planowania strategicznego, realizacji strategii innowacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem,
• Opracowywanie standardów zarządzania procesami w przedsiębiorstwach,
• Promowanie profesjonalizacji funkcji zarządzającego zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,

To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcy skorzystają z efektów programu także w inny sposób. Dzięki wsparciu EFS powinna podnieść się jakość procesów admistracyjnych, zwłaszcza tych kluczowych dla firm. Jeśli zgodnie z celami PO KL
nastąpi skrócenie średniego czasu oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej z 31 do 7 dni, redukcja obciążeń administracyjnych przy zakładaniu działalności gospodarczej o 25% oraz skrócenie o 20% średniego czasu trwania postępowania w sprawach gospodarczych, to będzie to niewątpliwy sukces.
Jest szansa, że te ambitne założenia w końcu doczekają się realizacji - od tego będzie przecież zależeć czy Komisja ostatecznie przyzna nam dofinansowanie.

Uzgodnienie PO KL wewnątrz Komisji potrwają zapewne nie krócej niż dwa miesiące. Na formalną akceptację programu można więc liczyć najwcześniej we wrześniu. Oznacza to, że jesienią będą mogły ruszyć pierwsze konkursy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają ustalenia dotyczące tzw. Uszczegółowienia, które ogólne zapisy programu i ambitne cele przetłumaczy na konkretne kategorie wsparcia dla konkretnych beneficjentów.

31 lipca 2007 r. po raz pierwszy zbierze się Komitet Monitorujący PO KL. Pierwszym zadaniem Komitetu będzie zatwierdzenie kryteriów wyborów projektów w ramach programu.

Przedstawicielką PKPP Lewiatan w Komitecie jest Marzena Chmielewska, Dyrektorka Departamentu Funduszy Strukturalnych, e-mail: mchmielewska@pkpplewiatan.pl
Wszystkich zainteresowanych Programem zachęcamy do kontaktu. Na bieżąco, porzez naszą stronę internetową i newsletter będziemy też informować o planowanych działaniach Komitetu Monitorującego prosząc o propozycje i uwagi, zwłaszcza w zakresie kryteriów wyboru projektów.