Projekt ustawy o telepracy przyjęty przez RM!

11 kwietnia 2007 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw, który ma na celu umożliwienie wykonywania pracy w formie telepracy. Jest to zgodne z europejskim Ramowym Porozumieniem w Sprawie Telepracy z 16 lipca 2002 r.

Projekt ustawy określa m.in.
• definicję telepracy i telepracownika,
• sposób wprowadzania telepracy u danego pracodawcy,
• formy „stawania się” telepracownikiem,
• zasady odstępowania od wykonywania pracy w formie telepracy,
• obowiązki pracodawcy i telepracownika,
• dodatkową umowę określająca wzajemne zobowiązania pracodawcy i telepracownika,
• ustawowe gwarancje dla telepracownika.

Wprowadzenie nowej regulacji powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tą formą, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Telepraca pozwala pracownikowi godzenie życia zawodowego z prywatnym, jest dobrą formą aktywizacji osób niepełnosprawnych. Pozwoli ona również pracodawcy na obniżenie kosztów związanych z tworzeniem miejsca pracy.

Przedłożony projekt ustawy jest wynikiem porozumienia pomiędzy organizacjami pracodawców i związków zawodowych oraz strony rządowej, wypracowany w Zespole problemowym Komisji Trójstronnej. PKPP Lewiatan od samego początku aktywnie uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy, zgłaszała szereg uwag, dzięki którym stosowanie telepracy będzie korzystne, zarówno dla pracodawcy, jaki i pracownika.