Przedstawiciel PKPP Lewiatan w Radzie Statystyki

27 lipca 2007 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Statystyki IV kadencji (2007-2012). Podczas spotkania nominacje nowo powołanym członkom wręczył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusz Błaszczak. W skład Rady powołany został przedstawiciel PKPP Lewiatan − dr Stanisław Kubielas, ekspert PKPP Lewiatan przygotowujący m.in. comiesięczny Indeks Biznesu.

Dziękując za podjęcie pracy w organie opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów, jakim jest Rada Statystyki, minister podkreślił, iż w tej kadencji członkowie Rady pracować będą m.in. nad planowanymi na lata 2010 i 2011 spisami powszechnymi. W najbliższym czasie Rada będzie miała za zadanie zaopiniowanie programu badawczego GUS na 2008 rok oraz zaopiniowanie wieloletniego programu badań statystycznych do 2015 r.

Prezes GUS prof. J. Oleński przedstawił priorytetowe zadania, jakie stoją przed statystyką publiczną w najbliższych latach. Wymienił m.in. konieczność większego wykorzystania przez statystykę administracyjnych źródeł danych, przeprowadzenie zmian legislacyjnych zwiększających użyteczność danych statystyki publicznej, umocnienie roli statystyki regionalnej, pogłębienie badań w dziedzinie rynku pracy oraz w zakresie migracji, rozwijanie rachunków satelitarnych (rachunki wyodrębnionych sektorów, np. nauki i techniki, integrowane z rachunkiem narodowym) oraz badań w obszarze dotyczącym społeczeństwa informacyjnego.

Ważne będzie także stworzenie podstaw informacyjnych budżetu zadaniowego, modyfikacja metodologii badawczej określonych dziedzin statystyki, zmiana technik badawczych, zwiększenie zakresu opracowań analitycznych, opracowanie wieloletniego programu badań statystyki publicznej, wykorzystanie REGON jako podstawowego rejestru w identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej oraz odtworzenie zaplecza naukowo-badawczego GUS.

Na inauguracyjnym posiedzeniu wybrano przewodniczącego Rady, którym został prof. Henryk Domański, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Pierwsze robocze spotkanie Rady Statystyki zaplanowano na 28 września br.