Przeniesienie 80 mln euro w ramach SPO WKP

SPO WKP: Komitet Monitorujący Programu zadecydował o przeniesieniu blisko 80 mln EURO z działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line do działań 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm i 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą B R a gospodarką. To kolejne uszczuplenie budżetu działania 1.5. Powód: administracja nie radzi sobie z wdrożeniem ambitnych projektów informatycznych.

Dzięki wsparciu w Działaniu 1.5 administracja miała stać się bardziej przystępna dla przedsiębiorców oraz szybciej i efektywniej realizować swoje zadania, jednak w perspektywie 2004-2006 uda się zrealizować niewielką część planów. Już w 2006 r. zrezygnowano z projektu budowy i wdrożenia Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej – tutaj głównym powodem były przedłużające się prace nad nowelizacją Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej. W pozostałych projektach: m.in. PESEL 2, e-PUAP, e-Deklaracje znacznie zmniejszono budżety, a co za tym idzie ich zakres. Jako przyczyny niepowodzeń wskazywane są przede wszystkim problemy ze stosowaniem procedur zamówień publicznych, częste zmiany kadrowe w zespołach projektowych i brak doświadczenia z tego typu przedsięwzięciami. W efekcie, do 1 czerwca 2007 wykorzystano zaledwie 12% środków, tymczasem bez wdrożonych projektów podstawowych nie uda się zrealizować kolejnych etapów informatyzacji usług publicznych zaplanowanych na okres 2007-2013. Dlatego część w/w projektów zostanie przeniesiona do Programu PO IG 2007-2013, ale to z kolei oznacza wymierne opóźnienia dla uruchomienia e-usług na szczeblu centralnym.

W obecnej sytuacji realokacja środków była więc jedynym rozwiązaniem chroniącym przed całkowitą ich utratą. Zgodnie z zasadami wdrażania funduszy strukturalnych, pieniądze z 1.5 mogły zasilić tylko działania w ramach Priorytetu 1. Wybór 1.3 i 1.4 wynika z gotowości projektodawców do wykorzystania tych środków w krótkim okresie czasu. Sfinansowane zostaną projekty z list rezerwowych.

MRR zapowiedziało kolejne realokacje, m.in. do działania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, gdzie na liście rezerwowej po ostatnim naborze wniosków znalazło się ponad 1000 przedsiębiorców. Niestety Minister T. Nowakowski, przewodniczący KM, nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie o wartość potencjalnych przesunięć. Zasadnicze znaczenie będzie miała zgoda Ministerstwa Finansów na nadkonktraktację środków (a więc umożliwienie podpisania umów na większą wartość niż dostępna alokacja, przy założeniu że w trakcie realizacji projektów pojawiają się oszczędności) oraz bezpośrednie oszczędności powstające w innych działaniach Priorytetu 2. To oznacza, że tylko część firm z listy rezerwowej może faktycznie liczyć na dofinansowanie, a decyzja o realokacji nastąpi najwcześniej we wrześniu.

Komitet Monitorujący przyjął Raport z wdrażania SPO WKP w 2006 r.