Spotkanie BUSINESEUROPE Executive Committee w Brukseli

15 lutego 2007 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Executive Committee BUSINESSEUROPE. PKPP Lewiatan reprezentowała Anna Karaszewska, zastępca dyrektora generalnego. Najważniejszymi tematami omówionymi przez dyrektorów generalnych federacji członkowskich BUSINESSEUROPE były opracowanie stanowiska BUSINESSEUROPE na wiosenny szczyt Unii Europejskiej, polityka energetyczna oraz zmiany klimatyczne, a także kwestie związane z wymianą międzynarodową.

Przygotowany przez BUSINESSEUROPE „European Reform Barometer Spring 2007” jest elementem stanowiska europejskiego biznesu na wiosenny Szczyt Unii Europejskiej, który odbędzie się 8 i 9 marca 2007 r. BUSINESSEUROPE przygotowało ten dokument z myślą o zaprezentowaniu jego wyników przed samym szczytem oraz udostępnieniu go na osobnej stronie internetowej tak, aby w przyszłości można było go uzupełniać o kolejne badania.
Barometr zawiera analizę czynników, które warunkują wzrost gospodarczy w państwach członkowskich UE. Na jego opracowanie złożyły się badania przeprowadzone przez federacje członkowskie BUSINESSEUROPE, które skoncentrowały się na ocenie postępów poczynionych w poszczególnych państwach w zakresie krajowych reform mających na celu implementację Europejskiej Strategii na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia.

Sekretariat BUSINESSEUROPE przekazał krótką informację na temat planowanej agendy Tripartite Social Summit 8 marca 2007 r. Dyskusja podczas spotkania ma się skoncentrować wokół oceny procesu wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia, nie będzie rozszerzona o kwestie dotyczące polityki energetycznej i zmian klimatycznych. Spotkaniu tym tradycyjnie wezmą udział prezydent BUSINESSEUROPE E-A. Seilliere, Philippe de Buck, Sekretarz Generalny oraz prezydenci federacji niemieckich z uwagi na przewodnictwo tego kraju w Unii Europejskiej.

Kwestia polityki energetycznej oraz zmian klimatycznych wzbudziła gorącą dyskusję wśród uczestników spotkania. Większość federacji członkowskich BUSINESSEUROPE popiera stanowisko austriackiej federacji IV, które stanowi, że Komisja Europejska nie powinna zobowiązywać się jednostronnie w imieniu państw członkowskich do redukcji emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 roku, o 30% w razie takiego zobowiązania przez inne uprzemysłowione państwa. Anna Karaszewska w imieniu PKPP Lewiatan stwierdziła, że państwa członkowskie nie powinny podejmować tak ambitnych celów bez uprzednio przeprowadzonej rzetelnej oceny skutków takich zobowiązań, w szczególności jeśli chodzi o konkurencyjność europejskiej gospodarki. W wyniku dyskusji uznano, że konieczna jest szybka, pozytywna reakcja europejskiego biznesu w sprawie przeprowadzenia odpowiednich badań wpływu w wyniku realizacji propozycji komisyjnych zawartych w pakiecie energetycznym z 10 stycznia 2007 r.

W kwestii rozdzielenia operatorów sieci energetycznych Executive Committee uznało konieczność skutecznego wprowadzenia istniejących regulacji tak, aby mogły wzrosnąć inwestycje w tym sektorze. Większość federacji biorących udział w dyskusji uznała, że rozdzielenia własnościowe majątku nie jest konieczne do osiągnięcia tego celu. PKPP Lewiatan poparła pozostawienie w gestii państw członkowskich możliwość decydowania o rozdzieleniu operatorów, bez względu na to czy dojdzie do wydzielenia własnościowego majątku poszczególnych operatorów.


Dyskusja w sprawie handlu międzynarodowego skupiła się przede wszystkim na kwestii porozumień dwustronnych. Oprócz kwestii Ochronnych Instrumentów Handlowych – TDI dyskusja skupiła się na działaniach BUSINESSEUROPE, które obejmą w najbliższym czasie tematykę porozumień wolnym handlu z Indiami, Koreą Południową, ASEANem, Rosją, Ukrainą (po przystąpieniu do WTO) oraz współpracą ze Stanami Zjednoczonymi. Anna Karaszewska potwierdziła stanowisko PKPP Lewiatan zaprezentowane w trakcie spotkania Komitetu Stosunków Międzynarodowych 7 i 8 lutego 2007 r. podkreślając, że wśród priorytetów BUSINESSEUROPE powinny znaleźć się stosunki handlowe z Rosją. Wskazała na nieoficjalne informacje o możliwości zaostrzenia sankcji handlowych wobec Polski. PKPP Lewiatan zna argumentację prezentowaną przez Komisję Europejską, zgodnie z którą łatwiej będzie wpływać na Federację Rosyjską po jej akcesji do WTO. Choć PKPP Lewiatan zawsze opowiadała się za członkostwem Rosji w WTO to uznaje jej działania za całkowicie sprzeczne z pozycją kraju, który znajduje się w ostatniej fazie negocjacji akcesyjnych. Anna Karaszewska potwierdziła także gotowość PKPP Lewiatan do zaangażowania się w dotychczasowe rozmowy z rosyjską federacją RSPP, a także w ramach EU-Russia Industrialist Roundtable. W odpowiedzi na wypowiedź przedstawicielki PKPP Lewiatan Sekretariat BUSINESSEUROPE zapewnił, opierając się na informacjach uzyskanych także od Komisji Europejskiej, że choć uznaje ona taką sytuację za wysoce nieprawdopodobną, to w przypadku zaostrzenia sankcji rosyjski polski biznes może liczyć na pełne poparcie.