Spotkanie Executive Committee BUSINESSEUROPE

9 maja odbyło się w Brukseli drugie w tym roku spotkanie Dyrektorów Generalnych Konfederacji Europejskiego Biznesu – BUSINESSEUROPE. PKPP Lewiatan reprezentowała Anna Karaszewska. Dyskusja w czasie spotkania skoncentrowała się przede wszystkim na kwestiach związanych z polityką energetyczną oraz stosunkach handlowych.

Krótka wymiana opinii uczestników spotkania objęła również kwestie związane ze Wspólną Analizą Rynku Pracy – dokumentem przygotowywanym wspólnie z przedstawicielami Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ETUC, jak również strategię BUSINESSEUROPE wobec europejskich uregulowań patentowych.

Dyskusja na temat polityki energetycznej skupiła się w szczególności na kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla, której podstawą były postanowienia Wiosennej Rady Europejskiej. Dyrektorzy Generalni zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat sposobów rozłożenia celu 20% na cele narodowe.

Dwie hipotezy robocze były podstawą dyskusji Pierwsza z nich zakłada powielenie schematu wykorzystywanego przy osiąganiu pułapów emisji nałożonych protokołem z Kioto, druga natomiast zakłada rozdzielenie dużej części pułapów docelowych pomiędzy państwa członkowskie.

Pułapy te podzielone zostałyby częściowo w sposób sektorowy, w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Emission Trading System – ETS), a pozostałą część przemysłu oraz wydzielony sektor publiczny i gospodarstwa domowe należałoby potraktować jako tzw. 28 państwo członkowskie, poza ETS. Kryterium dla przyznawanych wysokości pułapów miałby być poziom rozwoju gospodarczego.

Uczestnicy spotkania w dużej części opowiedzieli się z drugą z propozycji, choć bardzo wyraźnie podkreślali, że na tym etapie przygotowań takiego modelu można jedynie mówić o jego pozytywnych skutkach w teorii. Konieczna jest jeszcze analiza wpływu (impact assessment) na funkcjonowanie poszczególnych sektorów. W tym celu federacje członkowskie powinny skonsultować się przede wszystkim ze związkami sektorowymi na poziomie krajowym.

Część federacji uważa, że jest jeszcze zbyt wcześnie na ostateczne opowiadanie się za jedną z przedstawionych opcji, dotyczy to szczególnie nowych państw członkowskich. Anna Karaszewska w imieniu PKPP Lewiatan zwróciła uwagę na to, że bez względu na opcję według której postępować będzie Komisja Europejska, dla nowych państw członkowskich bardzo istotne jest dopasowanie szacunków Komisji Europejskiej w zakresie wzrostu gospodarczego do rzeczywistych wyników naszych gospodarek. W innym przypadku, przedsiębiorcy zamiast lokować środki w inwestycjach będą zmuszeni do nabywania kwot emisyjnych, co przyczyni się z pewnością do spowolnienia procesu konwergencji gospodarek.

Innym zagadnieniem poruszonym w trakcie dyskusji o polityce energetycznej była kwestia energii jądrowej. BUSINESSEUROPE z mniej lub bardziej otwartym poparciem federacji członkowskich będzie opowiadać się za tym aby energię z tego źródła zaliczać do ustalonego przez Radę Europejską 20% udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii w Unii. Executive Committee uznał, że ustalanie jakichkolwiek sztywnych udziałów energii jądrowej w tym procencie nie leży w interesie europejskiego biznesu.

Debata na temat stosunków handlowych i ramach w jakich są obecnie prowadzone objęła trzy elementy: stosunki transatlantyckie, Rundę negocjacyjną Doha oraz bilateralną politykę handlową Unii Europejskiej.

Federacje członkowskie zgodnie poparły działania podejmowane przez sekretariat BUSINESSEUROPE w zakresie relacji transatlantyckich. Z dużym uznaniem spotkało się zawarte 30 kwietnia 2007 r. porozumienie pomiędzy BUSINESSEUROPE i US Chamber of Commerce regulujące zagadnienia związane z dopasowaniem otoczenia prawnego, inwestycjami oraz polityką energetyczną i zmianami klimatycznymi.

W kwestiach związanych z zawieszeniem negocjacji w ramach Rundy Doha szczególną uwagę zwrócono na fakt konieczności współpracy Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście rolnictwa, podkreślono, że część sektorów wyraża chęć zliberalizowania stosunków handlowych bez względu na postępy negocjacji z Doha, przypadku sektora usług konieczna jest jednak wola polityczna.

Współpraca z Komisją Europejską w prowadzonych negocjacjach bilateralnych jest dobra. BUSINESSEUROPE ocenia działania Komisji jako bardzo przejrzyste i docenia konsultacje przez nią prowadzone.

Wspólna Analiza Rynku Pracy to dokument przygotowywany wspólnie z przedstawicielami ETUC, który ma ustanawiać ramy, których partnerzy społeczni porozumieli się, a zagadnienia nimi objęte nie będą regulowane inicjatywami legislacyjnymi Komisji Europejskiej. Dość wolny proces negocjacji zawartości tego bardzo obszernego dokumentu tłumaczy się złożonością materii oraz trudnościami negocjacyjnymi z europejskimi związkami zawodowymi.

Negocjacje powinny zostać zamknięte 20 czerwca na posiedzeniu Komitetu Dialogu Społecznego w Brukseli. Ten krótki czas zostanie wykorzystany do ustalenia części zawierającej rekomendacje związane z politycznym przesłaniem do instytucji europejskich oraz wyzwaniami jakie stawia obecnie rynek pracy. Uczestnicy spotkania szczególnie podkreślili znaczenie elastyczności na rynku pracy, także w kontekście koncepcji flexicurity postulując, aby bacznie obserwować postawę związków i w tej kwestii nie ustępować im w dużym stopniu, mając na uwadze przygotowywany przez Komisję komunikat o flexicurity oraz toczącą się debatę na temat zielonej księgi o prawie pracy.

Komunikat Komisji Europejskiej z 3 kwietnia 2007 roku na temat systemu patentowego w Unii Europejskiej zawierał trzy opcje: poprawę obecnie obowiązującego systemu (z wprowadzeniem London Protocol oraz European Patent Litigation Agrement –EPLA), wprowadzenie nowego wspólnotowego systemu patentowego oraz wprowadzenie rozwiązania kompromisowego.

Dotychczasowe dyskusje na forum BUSINESSEUROPE pozwalają na stwierdzenie, że pierwsza z opcji prezentowanych w komunikacie Komisji warta jest poparcia przez europejski biznes, przede wszystkim z uwagi na skuteczne obniżenie kosztów. Federacje członkowskie powinny zaangażować się w dyskusje z przedstawicielami rządów narodowych na temat przyjmowanych rozwiązań, nie zapominając jednocześnie o bezpośrednich konsultacjach z Komisją Europejską. Sekretariat BUSINESSEUROPE będzie kontynuował te prace w ramach spotkań Grupy Roboczej ds. Patentów.