Spotkanie Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE – Berlin, 15 czerwca 2007 r.

W połowie czerwca w Berlinie odbyło się spotkanie Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE. PKPP Lewiatan reprezentowała Anna Karaszewska, zastępca Dyrektora Generalnego. Głównymi tematami spotkania były priorytety BUSINESSEUROPE na nadchodzące dwa lata kolejnej kadencji Prezydenta Ernesta-Antoine de Seilliere, polityka energetyczna oraz koncepcja flexicurity. W trakcie obrad Rady Prezydentów uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia Angeli Merkel na temat prac aktualnie kończącej się niemieckiej prezydencji.

Raport Prezydenta BUSINESSEUROPE – aktualne prace i wyzwania na poziomie europejskim. Prezydent Seilliere przestawił krótkie podsumowanie tematów, które były przedmiotem prac BUSINESSEUROPE przez dwa lata mijającej właśnie jego pierwszej kadencji. Wśród tematów poruszonych przez E.-A. Seilliere znalazły się kwestie wzrostu gospodarczego, zagadnienia związane z funkcjonowaniem wspólnej waluty, Narodowe Programy Reform, w których BUSINESSEUROPE kładł zawsze nacisk na potrzebę reform, podnoszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej.
Prezydent zaznaczył także zaangażowanie Konfederacji Europejskiego Biznesu w prace nad wprowadzaniem w życie projektu better regulation.

Podkreślił dobre kontakty z ETUC – Europejską Konfederacją Związków Zawodowych oraz zaznaczył postępy w pracach nad programem dialogu społecznego. Wskazał ideę flexicurity jako w pełni odpowiadającą europejskiemu biznesowi oraz zgodną z jego wizją rozwoju europejskiego rynku pracy. Prace nad dyrektywami usługową oraz REACH wskazał jako zakończone, natomiast podkreślił znaczenie kwestii związanych z polityką energetyczną UE oraz zmianami klimatycznymi w przyszłych pracach BUSINESSEUROPE.

Kwestie międzynarodowe streścił w dwóch punktach – runda negocjacyjna Doha oraz stosunki bilateralne z głównymi partnerami pozaeuropejskimi. Wspomniał także o nowej inicjatywie – G8 Business Summit. Zapoczątkowane przez prezydencję niemiecką wiosenne spotkania przedstawicieli biznesu z państw G8 mają być kontynuowane w kolejnych latach; w 2008 gospodarzami spotkania będą Japończycy.

W zawiązku z początkiem nowej, dwuletniej kadencji, Prezydent Seilliere zaproponował przegląd sześciu priorytetów BUSINESSEUROPE, przyjętych na Radzie Prezydentów w Wiedniu. Powodami, dla których powinny one zostać przeformułowane są zamiany jakie zachodzą w środowisku społecznym i gospodarczym na poziomie Unii Europejskiej. Zmiany w priorytetach zaproponowane przez Prezydenta dotyczą przede wszystkim rozszerzenia, niezamkniętej reformy instytucjonalnej, procesu tworzenia się wspólnego rynku, braków na rynku pracy oraz polityki energetycznej i zmian klimatycznych. PKPP Lewiatan poparła zmiany proponowane przez Prezydenta Seilliere, szczególnie te, które dotyczą rozwoju wspólnego rynku, zmian na rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego. Anna Karaszewska jednocześnie podkreśliła konieczność koordynowania wysiłków na szczeblu krajowym w komunikowaniu priorytetów europejskiego biznesu władzom narodowym.

Prezydent Seilliere wskazał także na zmiany jakie zachodzą w otoczeniu BUSINESSEUROPE. W szczególności wskazał na większą aktywność organizacji branżowych i sektorowych na poziomie europejskim, z którymi BUSINESSEUROPE ma za zadanie współpracować, a także coraz większe zainteresowanie dużych korporacji, które same chcą odgrywać znaczącą rolę na poziomie unijnym (część z nich jest członkami Advisory and Support Group w BUSINESSEUROPE).

Energia i zmiany klimatyczne. Po krótkiej prezentacji tematów będących obecnie przedmiotem prac grup roboczych ds. energii oraz zmian klimatycznych w BUSINESSEUROPE, Prezydenci krótko skupili się na kwestiach związanych z efektywnością energetyczną oraz energią jądrową i jej zaliczaniem do odnawialnych źródeł energii. Ponadto, w trakcie dyskusji padły postulaty wpłynięcie na Komisję Europejską aby ta przygotowała agendę post-2012, w której powinna znaleźć swoje miejsce efektywność energetyczna. Część federacji sprzeciwiła się zaliczaniu energii jądrowej do energii ze źródeł odnawialnych w świetle planu Rady, która zakłada osiągnięcie 20% udziału energii z tych źródeł do 2020 roku.

Flexicurity. Kontynuacja obrad Rady Prezydentów objęła krótką wymianę poglądów na temat stanowiska BUSINESSEUROPE o koncepcji flexicurity w kontekście negocjacji z ETUC sprawie uzgadnianej Wspólnej Analizy Rynku Pracy, mającej być bazą dla działań w ramach Dialogu Społecznego i Komisji Europejskiej.
Skandynawskie federacje uznały, że potrzebne jest realistyczne podejście do koncepcji flexicurity. W ich opinii koncepcja ta jest kluczem do zmodernizowania europejskiego modelu społecznego.

Anna Karaszewska, w imieniu PKPP Lewiatan, wyraziła opinię, zgodnie z którą bardzo istotne jest uwzględnianie różnic w charakterystyce poszczególnych rynków pracy w państwach członkowskich, a co za tym idzie model flexicurity powinien takie różnice zawierać i być odpowiednio adaptowany. Zaproponowała aby pod auspicjami BUSINESSEUROPE prowadzone były negocjacje pomiędzy federacjami z poszczególnych państw członkowskich ze związkami zawodowymi z tych krajów nad szczegółami koncepcji flexicurity.

Spotkanie z kanclerz RFN Angelą Merkel. Godzinne spotkanie z kanclerz RFN Angelą Merkel było zdecydowanie bardziej nastawione na tematykę europejską, co spowodowane było toczącymi się intensywnie rozmowami przed nadchodzącym Szczytem Europejskim w Brukseli.

Kanclerz Merkel w swoim wystąpieniu bardzo drobiazgowo wypunktowała wszystkie projekty legislacyjne oraz polityczne, nad którymi prezydencja niemiecka pracowała przez ostatnie 6 miesięcy. Nie analizowała przebiegu prac. Wspomniała między innymi o better regulation, decyzji w sprawie opłat roamingowych, rozszerzeniu strefy Schengen, wejściu Słowenii do strefy euro. Podkreśliła znaczenie kwestii zmian klimatycznych, szczególnie w kontekście niedawnych deklaracji Prezydenta Busha w czasie szczytu G8 w Heiligendamm. Zaznaczyła, że jeśli negocjacje rundy Doha zakończą się niepowidzeniem, to pójdą za tym porozumienia bilateralne, podkreśliła solidarność UE z Polską w kwestii rosyjskiego embarga na produkty mięsne. Wspomniała o dyrektywie o usługach pocztowych oraz projekcie Galileo. W końcowej części swojego wystąpienia skupiła się na traktacie konstytucyjnym. Podkreśliła, że uchwalenie mandatu na konferencję międzyrządową będzie znakiem, że UE w obecnym kształcie jest zdolna do działania. Jednocześnie powiedziała, że rozumie obawy niektórych państw członkowskich przed tworzenie „super-państwa”. Zapowiedziała, że Niemcy sprzeciwią się wprowadzaniu zmian do części instytucjonalnej traktatu, nie wykluczyła rezygnację z nazywania osoby odpowiedzialnej za politykę zagraniczną UE mianem „ministra”, co potwierdziły wyniki szczytu. Zapowiedziała także bardziej aktywne włączenie parlamentów krajowych do działań na poziomie UE. Zaapelowała o nieotwieranie kwestii głosowania w Radzie.
Angela Merkel stwierdziła także, że niedobrze stałoby się gdyby Wielka Brytania odrzuciła traktat. Zwróciła się także bezpośrednio do przedstawicieli polskiego biznesu mówiąc, że Polska powinna pozostać liderem wśród nowych państw członkowskich, a kwestia traktatu nie powinna stanąć temu na przeszkodzie. Uznała, że dobrze stałoby się gdyby rząd polski usłyszał takie przesłanie od polskiego biznesu.