Sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat polityki konkurencji za rok 2006

Z końcem czerwca 2007 Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2006, które zawiera przegląd głównych wydarzeń minionego roku w tym obszarze. W sprawozdaniu znalazło się podsumowanie zmian w przepisach i w polityce konkurencji.

Pokazuje ono na konkretnych przykładach, w jaki sposób użycie instrumentów polityki konkurencji przyczynia się do budowy silniejszej gospodarki europejskiej na korzyść zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw.

W 2006 r. Komisja przyjęła decyzje przeciwko 7 kartelom, nakładając na 41 przedsiębiorstw grzywny o łącznej wysokości 1846 mln euro. Likwidacja tych 7 karteli zasadniczo poprawi funkcjonowanie rynków, które często po raz pierwszy od wielu lat będą mogły zaoferować klientom realną konkurencję jakościową i cenową. Aby wzmocnić odstraszający efekt kar finansowych, Komisja przyjęła nowe wytyczne w sprawie metody ustalania tych kar. Poprawiono również zawiadomienie w sprawie łagodzenia sankcji, które zawiera teraz dokładniejsze wskazówki dla osób zgłaszających informacje o nieprawidłowościach i w jeszcze większym stopniu działa na niekorzyść karteli. Podjęto również kolejne działania w zakresie nakładania sankcji na przedsiębiorstwa nadużywające pozycji dominującej.

W 2006 r. zgłoszono Komisji rekordową liczbę 356 połączeń. W 13 sprawach otwarto szczegółowe dochodzenie, w trakcie którego w dwóch przypadkach zgłaszające strony wycofały się z połączenia, nie wydano natomiast żadnej decyzji zakazującej połączenia. Trzynaście transakcji zatwierdzono z zastrzeżeniem pewnych warunków wykluczających znaczne zakłócenie konkurencji.

W dziedzinie pomocy państwa Komisja poczyniła znaczne postępy w reformach zainicjowanych wraz z planem działań w zakresie pomocy państwa przedstawionym przez Komisję w 2005 r. Nowe rozporządzenie o wyłączeniu grupowym uprościło zasady zatwierdzania regionalnej pomocy inwestycyjnej. Wprowadzono nowe zasady pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Przyjęto również nowe wytyczne w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka.

Dzięki obu tym instrumentom prawnym dotacje państwowe są skuteczniej wykorzystywane do naprawy udokumentowanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w celu wspierania warunków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu w Europie. Zgodnie z nowym rozporządzeniem de minimis zniesiono obowiązek uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję w stosunku do kolejnych niewielkich kwot dotacji. Jednocześnie zanotowano znaczny wzrost nakładu pracy związanej z kontrolą pomocy państwa, zarejestrowano bowiem 921 nowych spraw.

Sprawozdanie pokazuje również, w jaki sposób mechanizmy polityki konkurencji i inne instrumenty zostały wspólnie wykorzystane w wybranych sektorach priorytetowych, takich jak energia lub usługi finansowe i telekomunikacyjne, w celu usprawnienia funkcjonowania rynków, które wpływają na codzienne życie konsumentów w całej Europie. Zwalczanie barier dla konkurencji w tych sektorach przyczynia się do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia nie tylko w obrębie ich samych, lecz również we wszystkich sektorach przemysłu wykorzystujących towary i usługi pochodzące z sektorów priorytetowych.

Pełny tekst sprawozdania dostępny jest pod adresem:
http://ec.europa.eu/