Telepraca – coraz bliżej do przyjęcia regulacji

19 marca 2007 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji, na którym kontynuowane były prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego zatrudniania pracowników w formie telepracy. W trakcie posiedzenia zostały zgłoszone kolejne propozycje zmian do projektu, które w większości uzyskały akceptację zarówno strony społecznej, jak i rządowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie podstaw prawnych wykonywania pracy w formie telepracy, zgodnie z europejskim Ramowym Porozumieniem w Sprawie Telepracy z 16 lipca 2002 r.

Projekt ustawy określa m.in.:
• definicję telepracy i telepracownika,
• sposób wprowadzania telepracy u danego pracodawcy,
• formy „stawania się” telepracownikiem,
• zasady odstępowania od wykonywania pracy w formie telepracy,
• obowiązki pracodawcy i telepracownika,
• dodatkowa umowa określająca wzajemne zobowiązania pracodawcy i telepracownika,
• ustawowe gwarancje dla telepracownika.

Zawarte porozumienie pomiędzy partnerami społecznymi oraz stroną rządową w sprawie zasad regulacji telepracy w polskim prawie, powinno przyczynić się do popularyzacji tej formy pracy. Uzgodniono również, że Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych po dwóch latach funkcjonowania regulacji telepracy, dokona przeglądu stosowania niniejszych regulacji.

Poniżej zamieszczamy projekt ustawy uzgodniony w trakcie posiedzenia Zespołu, który został skierowany na Komitet Rady Ministrów.