VAT w budownictwie

Senatorowie wprowadzili istotne zmiany do przyjętej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej przede wszystkim stosowania stawki 7% w budownictwie mieszkaniowym po 1 stycznia 2008 r. i zadecydowali o powrocie do wersji zaproponowanej pierwotnie przez Rząd, choć z większymi limitami metrażu w budownictwie mieszkaniowym uprawniającymi do stosowania obniżonej stawki.

Rząd proponował limity dla mieszkań i domów odpowiednio 120 i 220 m², Sejm zwiększył je do 150 i 300 m² i senatorowie takie limity pozostawili. Senatorowie jednocześnie postanowili, zgodnie z postulatami Rządu, aby obniżonej stawki nie można było stosować do powierzchni garażu, miejsca postojowego czy innych pomieszczeń takich jak basen, sauna, siłownia, solarium. Powierzchnie te, w wersji przyjętej przez Sejm, miały być wliczane do powierzchni użytkowej, dla której stawka obniżona miała mieć zastosowanie.

Senatorowie również nie zgodzili się z posłami w zakresie obniżonej stawki przy remontach i zgodnie z sugestią Rządu wprowadzili w tym zakresie poważne ograniczenia. W przypadku domów za remont objęty stawką 7% będą mogły być uznane jedynie te czynności, które wymienione zostały w zaproponowanym załączniku do ustawy, w przypadku mieszkań zaś 7% stawka będzie miała zastosowanie jedynie do remontów powierzchni wspólnych budynków a w samych mieszkaniach do wymiany okien i drzwi wejściowych. Do końca 2010 r. jednak, zgodnie z sugestiami Senatu, obniżona stawka ma mieć zastosowanie również do innych remontów ale przy zastosowaniu kilku warunków, między innymi takiego, iż wartość zużytych materiałów przy wykonywaniu remontu liczona po cenie bez podatku, nie przekroczy 50% kwoty należnej za wykonaną usługę, pomniejszoną o podatek.

Zmiany w zakresie budownictwa mieszkaniowego nie są jednak jedynymi jakie wprowadzono w ustawie o VAT. Wśród tych innych zmian senatorowie pozostawili ustawie zmianę, której wejście w życie może podatnikom nastręczyć trudności. Zmiana ta dotyczy brzmienia art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. Zgodnie z obowiązującym dziś brzmieniem, nie stanowią podstawy obniżenia podatku oraz zwrotu, faktury i dokumenty celne, gdy transakcja udokumentowana nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z podatku, chyba, że kwota wykazana na fakturze została uregulowana. Takie brzmienie przepisu gwarantuje podatnikom duży komfort i bezpieczeństwo, nie wpływając jednocześnie negatywnie na budżet. Szkoda, ze senatorowie takiej zmiany nie zaproponowali.

Zmieniona przez senatorów została również ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wprowadzone w tej ustawie przez senatorów to również powrót do propozycji z przedłożenia rządowego a odwrót od propozycji posłów.

Teraz ustawa trafi do Sejmu i posłowie zdecydują czy zgodzą się ze zmianami wprowadzonymi przez senatorów, czy też odrzucą je i nadadzą ostatecznie ustawie brzmienie, które sami przyjęli.