Zakończyły się negocjacje Polski z KE w sprawie Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka"

17 września 2007 r. szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) Tomasz Nowakowski ogłosił zakończenie negocjacji Polski z KE w sprawie Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" (POIG) na lata 2007-2013.

"Innowacyjna Gospodarka" jest jednym z pięciu narodowych programów wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych. POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach programu będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Budżet POIG na lata 2007-2013 wynosi 8,3 mld euro (z budżetu UE), a wraz z 15 % wkładem polskich środków publicznych 9,7 mld euro. 95% wszystkich środków ma być przeznaczonych na realizację celów tzw. Strategii Lizbońskiej, czyli wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

W ramach POIG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wśród przykładowych projektów, które znalazły się na liście kluczowych inwestycji finansowanych w ramach programu jest projekt elektronicznej karty identyfikacyjnej, która mogłaby zastąpić w przyszłości tradycyjne dokumenty tożsamości, budowa centrum badawczego we Wrocławiu (Europejski Instytut Technologiczny Plus) oraz rozwój kopalni soli w Wieliczce. Lista kluczowych projektów dotyczy finansowania w obszarze informatyki, turystyki i parków technologicznych. Nieobjęte są nią inwestycje dla przedsiębiorców – te wyłonione zostaną dopiero w drodze konkursów. Zgodnie z oświadczeniem Tomasza Nowakowskiego pierwsze konkursy dla przedsiębiorców będą mogły zostać ogłoszone na przełomie października i listopada 2007.