Zastrzeżenia do projektu ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Zasobów Ludzkich

30 stycznia 2007 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa z partnerami społecznymi w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Zasobów Ludzkich (PARZL). W trakcie konferencji przedstawiciele partnerów społecznych zgłosili zastrzeżenia do tworzenia nowego podmiotu, jaką ma być Agencja, związane z brakiem pewności czy nowy podmiot będzie w stanie efektywnie realizować powierzone mu zadania.

W opinii partnerów społecznych przyjęcie rozwiązania polegającego na wdrażaniu przez PARZL jedynie wybranych Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, spowoduje przyjęcie podobnego rozwiązania przez inne resorty, co rodzi niebezpieczeństwo tworzenia się kolejnych odrębnych agencji.

Dlatego też zasadne wydaje się wydzielenie funkcji Instytucji Wdrażającej programy poza Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej z wykorzystaniem już istniejących struktur (np. PARP, FWW) lub utworzenie agencji podległej Ministrowi Rozwoju Regionalnego wdrażającej wszystkie Priorytety PO KL w celu ujednolicenia systemu wdrażania.
Nasze zastrzeżenia budzi także kwestia ilość pracowników agencji oraz zapisy dotyczące zadań Prezesa Rady. Ponadto zdaniem partnerów społecznych należy zmienić skład Rady Nadzorczej Agencji poprzez uzupełnienie go o przedstawicieli organizacji pracodawców oraz organizacji związkowych gwarantujący szerszy udział partnerów społecznych.

Podniesiona została także kwestia braku precyzyjnego oszacowania kosztów Agencji, co powinno znaleźć się w Ocenie Skutków Regulacji. Strona rządowa zobowiązała się do uzupełnienia brakujących danych.

W odniesieniu do możliwości tworzenia przez Agencję oddziałów krajowych, PKPP Lewiatan zwróciła uwagę, iż należy doprecyzować, w jakim zakresie i na jakich warunkach mogą powstawać takie oddziały. Został także podniesiony brak w uzasadnieniu informacji, jaka jest planowana, docelowa struktura terytorialna Agencji, co ma znaczenie dla efektywności zarządzania, realizacji zakładanych celów oraz kosztów jej funkcjonowania.

Ponadto zostało zgłoszonych wiele szczegółowych postulatów do konkretnych zapisów projektu ustawy, które zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa.