Zielona Księga – Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku

Komisja Europejska rozpoczęła publiczną debatę nad wprowadzeniem zmian w prawie pracy. Celem jej jest wsparcie strategii lizbońskiej, tj. osiągnięcie zrównoważonego wzrostu wraz z lepszymi i liczniejszymi miejscami pracy. Dokument ten zwiera jednak wiele rozwiązań potencjalnie niekorzystnych dla pracodawców.

Lewiatan podziela cele sformułowane we wprowadzeniu do Zielonej Księgi, uznając konieczność i niezbędność rozwoju kształcenia ustawicznego, aktywnej polityki rynku pracy, większej elastyczności w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Uważamy jednak, że w dokumencie zabrakło wyraźnego priorytetu dla wzrostu zatrudnienia, które jest warunkiem podnoszenia konkurencyjności gospodarek europejskich. Nie zawiera on również odniesienia do istotnego problemu jakim są wysokie koszty pracy.

W większości wspólnotowego ustawodawstwa w dziedzinie prawa pracy pozostawia się definicję „pracownika” do uznania przez Państwa Członkowskie. Podnoszone w dokumencie propozycje uregulowania tejże definicji na poziomie europejskim uważamy za zbytnią ingerencję w prawo. Państwa członkowskie UE powinny mieć prawo do decydowania o kształcie definicji „pracownika” stosowanej w ich kraju. Uważamy również, iż zbytnia ingerencja w regulacje krajowe w zakresie stosunków pracy, może skutkować wzrostem bezrobocia stanowiąc jeszcze większe zagrożenie dla bezpieczeństwa socjalnego obywateli.

Zielona Księga prawa pracy podejmuje temat przyznania specyficznych praw pracownikom zależnym ekonomicznie. Pojęcie zależności ekonomicznej jest bardzo trudne do zdefiniowania w obrocie prawnym. Jeszcze trudniej o jednoznaczną interpretację w stosunkach gospodarczych. Dlatego uważamy, że zakres ochrony tych grup powinien zostać zdefiniowany w krajowym prawie pracy, gdzie każdej osobie świadczącej pracę przysługuje roszczenie o uznanie istnienia stosunku pracy, jeśli wypełnia ona wszystkie cechy tego stosunku.

Rozwiązania zawarte w Zielonej Księdze w sprawie pracowników agencji pracy tymczasowej mają na celu wprowadzenie zasady niedyskryminacji gwarantującej pracownikom tymczasowym status równy statusowi pracowników etatowych, jeżeli charakter pracy, kwalifikacje i zajmowane stanowisko są porównywalne. Przy generalnej zgodzie na wprowadzenie regulacji europejskiej o pracownikach tymczasowych, która zagwarantuje zakaz dyskryminacji oraz określi w sposób generalny zasady zatrudnienia pracowników tymczasowych, uważamy, że kwestie odpowiedzialności wobec pracownika, relacje pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracodawcą i kwestie wynagrodzeń, powinny być regulowane prawem krajowym lub umową zawieraną pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracodawcą użytkownikiem.

W związku z pracami podjętymi przez Komisję Europejską i istotnym ich znaczeniem dla polskiego rynku pracy, prosimy o zapoznanie się z Zieloną Księgą – Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku. Dla reprezentowania interesów przedsiębiorców polskich na forum unijnym kluczowe jest przedstawienie opinii PKPP Lewiatan popartej opiniami członków – przedsiębiorstw, na które bezpośrednio wpływać będzie docelowa regulacja. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z Zieloną Księgą i przesłanie odpowiedzi na zawarte w niej pytania na załączonym poniżej formularzu.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż dokument ten zawiera istotne propozycje zmian w zakresie prawa pracy, których przełożenie na regulacje krajowe może istotnie zmienić warunki funkcjonowania przedsiębiorstw.

Wszelkie opinie, pytania oraz wypełnione formularze prosimy o przesłanie na adres mzakolski@prywatni.pl do 10 marca 2007 r.

Ankieta do wypełnienia