Bałtyckie forum zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego – przede wszystkim dialog obywatelski!

Pierwsze bałtyckie forum zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego odbyło się w Rydze w dniach 25–26 września br. Celem tej konferencji, zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), było stworzenie wszystkim zainteresowanym stronom reprezentującym organizacje społeczeństwa obywatelskiego z trzech krajów bałtyckich możliwości przeanalizowania i wymiany najlepszych rozwiązań ze swoimi odpowiednikami z innych państw członkowskich UE. Prelegenci reprezentujący najbardziej znane organizacje społeczeństwa obywatelskiego omawiali sposoby zwiększenia udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym krajów bałtyckich. „Przede wszystkim dialog obywatelski!” – tak brzmiała główna konkluzja konferencji.

Konferencję otworzyła Iveta Purne, łotewska minister opieki społecznej. Wspomniała, że „łotewska Rada Trójstronna wykonała w ostatnich latach mnóstwo istotnej pracy”. W swym przemówieniu inauguracyjnym Vitalijs Gavrilovs, przewodniczący Łotewskiej Konfederacji Pracodawców (LDDK), podkreślił, że „każdy obywatel łotewski powinien mieć poczucie, że może poprawić sytuację w swoim kraju”. Przewodniczący EKES-u Dimitris Dimitriadis podkreślił „wagę aktywnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w struktury demokratyczne” i zaapelował o kontynuowanie tego forum w przyszłości.

Pierwsza z trzech dyskusji panelowych dotyczyła głównie sytuacji bałtyckich przedsiębiorstw – zmian w nich zachodzących i ich perspektyw w ramach UE oraz w ramach współpracy z sąsiednimi krajami. Obradom przewodniczyła Brenda King (UK, Grupa Pracodawców), przewodnicząca sekcji SOC EKES-u. Drugą dyskusję panelową, poświęconą flexicurity i zabezpieczeniu społecznemu w krajach bałtyckich, prowadził członek EKES-u Thomas Janson (SE, Grupa Pracowników). W czasie ostatniej dyskusji panelowej, pod przewodnictwem członka EKES-u Kaula Nurma (EE, Grupa Innych Podmiotów), uczestnicy omówili rolę i charakter dialogu obywatelskiego w krajach bałtyckich.

W deklaracji końcowej uczestnicy z zadowoleniem przyjęli pozytywny proces zapoczątkowany przez władze krajów bałtyckich, mający na celu opracowanie prawdziwych ram dialogu obywatelskiego. Skuteczne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, spełniające zasadnicze jakościowe i ilościowe kryteria reprezentatywności, są niezbędne do ożywienia partycypacyjnego elementu nowoczesnej demokracji – podsumowali konferencję uczestnicy.

Chociaż uczestnicy przyznali, że wdrażanie europejskiej polityki gospodarczej i społecznej – zawartej w strategii lizbońskiej – przebiega sprawnie, to ich zdaniem władze powinny przyjąć więcej środków na rzecz zachęcania do dalszego udziału w procesie decyzyjnym i jego ułatwiania. Przyczyniłoby się to bezpośrednio do stworzenia bardziej sprzyjającego klimatu dla wszystkich zainteresowanych stron: ram prawnych przyjaznych dla przedsiębiorstw i zgodnych z prawami pracowników oraz silnego zaangażowania organizacji non-profit.

Uczestnicy zalecili rozszerzenie i zacieśnienie relacji oraz kontaktów między organizacjami we wszystkich państwach członkowskich UE. Co więcej, władze powinny wzmóc wysiłki na rzecz zwiększenia wsparcia dla zorganizowanego dialogu obywatelskiego. Uczestnicy zgodzili się również, że wszystkie zainteresowane strony powinny kontynuować i zdwoić wysiłki na rzecz pogłębienia współpracy transgranicznej w środowisku wielokulturowym. Powinny one również zająć się nierozstrzygniętymi kwestiami dotyczącymi zapewnienia bardziej skutecznego i niezależnego dialogu obywatelskiego.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia, a także kopię deklaracji końcowej będzie można znaleźć wkrótce na naszej stronie: http://www.eesc.europa.eu/events/2008-09-25-Riga/index_en.asp .

Źródło: www.eesc.europa.eu