BUSINESSEUROPE o rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Obecny kryzys finansowy jest dla europejskiego przemysłu historycznym wyzwaniem. Kryzys osłabia europejskie firmy, również te, które konsekwentnie inwestowały w procesy i produkty przyjazne środowisku. Ścisła kontrola kosztów produkcji jest obecnie niezbędnym warunkiem umożliwiającym przetrwanie tego trudnego dla gospodarki okresu, który mamy przed sobą.

W tym właśnie kontekście szczególnie ważne jest, aby rewizja Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) nie wprowadzała złych sygnałów inwestycyjnych dla europejskich przedsiębiorców i tym samym nie pogarszała ich przyszłej pozycji konkurencyjnej w przypadku gdy nie zostanie zawarte międzynarodowe porozumienie klimatyczne z udziałem wszystkich największych emiterów. Jako największy światowy eksporter, Europa jest szczególnie zależna od konkurencji na światowych rynkach.

BUSINESSEUROPE popiera europejskie cele klimatyczne, które mają zostać wypełnione do 2020 roku. Walka z ociepleniem klimatu jest jednym z największych wyzwań naszych czasów, a przemysł odgrywa ogromną rolę w obniżaniu emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. W okresie 1990 – 2005 przemysły wytwórcze EU objęte ETS zredukowały emisję o 13%.

Na tym tle BUSINESSEUROPE akceptuje dalszą redukcję emisji o 21% w okresie 2005-2020 w sektorach objętych ETS pomimo, że cel ten nakłada nieproporcjonalne obciążenia na europejski biznes względem innych europejskich podmiotów. Istnieje ogromny, wciąż niewykorzystany potencjał redukcji emisji w sposób efektywny kosztowo w innych obszarach gospodarki, jak na przykład w mieszkalnictwie.

BUSINESSEUROPE nie uważa, aby wymóg zakupu uprawnień (poprzez aukcje lub inne metody) był właściwym mechanizmem przydziału dla przemysłów wytwórczych ponieważ dodatkowo powiększy koszty, które przedsiębiorcy już dziś muszą ponosić w celu osiągnięcia obowiązkowych poziomów redukcyjnych. System aukcyjny nie przyczyni się do większej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Poziom redukcji pozostanie taki sam jak przy darmowym rozdziale uprawnień w oparciu o wskaźniki (benchmarking), a jedynie doprowadzi do zabrania środków z sektora prywatnego i przekazania ich do budżetu, pozbawiając przemysł kapitału na inwestycje w technologie środowiskowe oraz środków na badania w zakresie nowych technologii.

Podkreślamy, że nakładanie dodatkowych kosztów (bezpośrednich i pośrednich) na przedsiębiorców w Unii Europejskiej spowoduje obniżenie rentowności inwestycji w Unii. Dlatego też, inwestycje oraz produkcja będą się stopniowo przenosiły poza Unię, pociągając za sobą utratę miejsc pracy oraz wzrost emisji gazów cieplarnianych poza nią tzw. „carbon leakage”. Niemniej, metodologia stosowana do określenia „kryteriów carbon leakage” nie jest możliwa do zastosowania oraz nie prowadzi do wyodrębnienia przemysłów, które powinny być chronione przed poważnymi szkodami związanymi z utratą, lub przyszłą utratą, konkurencyjności. To dlatego dotychczas rozważane podeście określenia kryteriów powinno zostać odrzucone.

BUSINESSEUROPE postuluje zatem przyznanie 100% darmowych uprawnień dla wszystkich przemysłów wytwórczych w oparciu o metodę wskaźnikową (benchmarking) do czasu kiedy nie zostanie podpisane międzynarodowe porozumienie, które nałoży porównywalne obciążenia redukcyjne na przemysł na całym świecie. Jest to podstawowy warunek, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 21% w najbardziej efektywny kosztowo sposób. Należy również dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązania ograniczające dodatkowe koszty dla przemysłów energochłonnych wynikające ze wzrostu cen energii.

BUSINESSEUROPE nalega, aby powyższe kwestie zostały rozpatrzone w ramach toczących się negocjacji oraz, aby w samej dyrektywie ETS zostały zawarte odpowiednie zapisy, mając na uwadze fakt, że Rada Europejska w trakcie szczytu w dniach 15-16 października 2008 roku stanowczo podkreśliła potrzebę wypracowania efektywnych kosztowo rozwiązań w ramach ETS we wszystkich sektorach europejskiej gospodarki.