EKES omawia kluczowe wyzwania polityki energetycznej UE

W czasie sesji plenarnej 13-14 lutego 2008 r. EKES omówił trzy projekty opinii rozpoznawczych dotyczące istotnych zagadnień poruszanych w toczącej się obecnie debacie na temat polityki UE w zakresie energii i zmian klimatu. Zagadnienia te to: koszyk energetyczny w transporcie, wkład użytkowników końcowych do efektywności energetycznej budynków oraz skutki rosnących wymagań w zakresie energii i ochrony środowiska.

W projekcie opinii rozpoznawczej sporządzonej na wniosek Komisji Europejskiej w sprawie koszyka energetycznego w sektorze transportu sprawozdawca przekonuje, że przyszłość transportu leży w stopniowej dekarbonizacji paliw, a ostatecznym celem są zerowe emisje. Skuteczne wykorzystanie wodoru jako nośnika energii dostosowanego do celów transportowych, które podlega obecnie ograniczeniom, będzie zależeć od wsparcia badań przez władze krajowe i europejskie. Optymalnym rozwiązaniem jest produkcja wodoru przy wykorzystaniu energii odnawialnej, takiej jak biomasa, fotoliza, termodynamiczna lub fotowoltaiczna energia słoneczna, energia wietrzna lub wodna. Pierwszoplanowe znaczenie należy nadać wykorzystaniu energii elektrycznej w transporcie. Biorąc pod uwagę istniejące źródła energii oraz przyszły potencjał alternatywnych źródeł energii, możemy patrzeć optymistycznie na przyszłość dostaw czystej energii elektrycznej. Projekt opinii popiera zasadę „zanieczyszczający płaci”.

Projekt opinii rozpoznawczej sporządzony również na wniosek Komisji Europejskiej w sprawie: „Efektywność energetyczna w budynkach – wkład użytkowników końcowych” przypomina, że zużycie energii w usługach związanych z budynkami składa się na ok. 40% zużycia energii w UE. Projekt opinii zaleca szereg środków, które mogłyby zachęcić użytkowników końcowych do większej troski o efektywność energetyczną, szczególnie w budynkach. Zdaniem sprawozdawcy należy się zastanowić nad przeszkodami hamującymi promowanie i wdrażanie efektywności energetycznej w budynkach w Europie, które mogą być natury technicznej, gospodarczej, finansowej, prawnej, administracyjnej, biurokratycznej, instytucjonalnej, społeczno-behawioralnej, czy też mogą się wiązać z zarządzaniem. Istnieją na przykład bariery związane z brakiem spójnego podejścia do wprowadzania systemów ogrzewania i klimatyzacji, z brakiem dbałości o lokalny klimat lub z różnicami w motywacji właścicieli budynków a ich mieszkańców, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną.

Wnosząc wkład w debatę na temat zrównoważonej polityki przemysłowej, projekt opinii rozpoznawczej EKES-u sporządzony na wniosek prezydencji słoweńskiej w sprawie pozytywnych i negatywnych skutków rosnących wymagań w zakresie energii i ochrony środowiska dla konkurencyjności przemysłu europejskiego rozważa kwestię, pod jakimi warunkami wystąpią pozytywne lub negatywne skutki dla konkurencyjności UE, jeżeli znacznie zmniejszy się zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych. Skupiając się głównie na aspektach gospodarczych, projekt opinii stwierdza, że najlepszym rozwiązaniem kwestii zużycia energii i bezpieczeństwa dostaw jest efektywność energetyczna. Głównym motywem działań na szczeblu europejskim powinna być taka polityka energetyczna i dotycząca klimatu, która sprzyja współpracy obejmującej partnerstwa sektora publicznego i prywatnego, a także optymalnie wykorzystuje potencjał gospodarczy, geograficzny i zasobów naturalnych poszczególnych państw członkowskich. Chociaż zagadnienia klimatyczne są kwestią palącą, harmonogram koniecznych zmian w zakresie zaopatrzenia w energię i jej zużycia nie powinien być napięty ponad możliwości adaptacyjne gospodarki i społeczeństwa.

Dalsze informacje znajdą Państwo w pełnym tekście opinii na stronie internetowej.