Info ws. przyjęcia przez Radę Ministrów

We wtorek 21 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty, zaproponowany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt przewiduje m.in.:
• stworzenie nowej kategorii podmiotów uczestniczących w kształceniu – oddziałów międzynarodowych. Pozwoli to na zalegalizowanie prowadzenia w polskich szkołach programów międzynarodowej matury. Stworzy też przed szkołami nowe możliwości różnicowania oferty edukacyjnej.
• obniżenie o rok wieku rozpoczęcia obowiązkowego kształcenia i podjęcie kroków w kierunku upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego i zmiany w edukacji najmłodszych, tworzą podstawę do polepszenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, którzy za kilkanaście lat wejdą na rynek pracy.
• rozluźnienie gorsetu nadmiernie szczegółowych przepisów określających, często bardzo wygórowane, wymagania jakim muszą sprostać jednostki prowadzące kształcenie. Dotyczy to także przepisów ws. kwalifikacji nauczycieli i związanych z tym uprawnień.
• przekazywania prowadzenia szkół osobom fizycznym lub prawnym przez jednostki samorządowe. Takie rozwiązania są z powodzeniem stosowane w wielu krajach europejskich.
• w zakresie proponowanych zmian w Karcie Nauczyciela, zmiany dotyczą decentralizacji i odbiurokratyzowania systemu oświaty poprzez zwiększenie kompetencji samorządów w określaniu nauczycielskiego pensum oraz zmniejszenie biurokratycznych obowiązków nadzoru pedagogicznego.
• w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego będzie mogła prowadzić osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca specjalistyczne przygotowanie zawodowe zaakceptowane przez dyrektora szkoły.
PKPP Lewiatan pozytywnie odnosi się do większości proponowanych zmian. Sprzyjają one odbiurokratyzowaniu, decentralizacji i modernizacji systemu oświaty oraz zwiększeniu udziału zasad rynkowych w edukacji. Proponowane zmiany porządkują przepisy prawa oświatowego i przywracają rozwiązania służące budowaniu autonomii szkół, np. w zakresie doboru podręczników. Zwiększają też możliwości i kompetencje samorządów w zakresie edukacji, co jest zgodne z ideą decentralizacji oświaty. Zwiększają także odpowiedzialność dyrektora szkoły za jej funkcjonowanie.
Dzięki temu to jednostki samorządu terytorialnego, które najlepiej znają potrzeby lokalnego rynku pracy, będą miały większy wpływ na kształtowanie zakresu wiedzy i umiejętności w szkołach na danym obszarze. Znacznie zwiększy to szanse na rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy. Należy jednak bardziej ukierunkować kuratoria na kontrolę jakości nauczania w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy. W tym sensie ważne jest proponowane odbiurokratyzowanie zadań nałożonych na kuratoria.
Liczymy, że dalsze prace nad projektem ustawy w parlamencie pozwolą na dopracowanie ustawy tak, aby zmiany w najwyższym stopniu przyczyniły się do poprawy funkcjonowania systemu oświaty. Bez tej nowelizacji i zmian w pozostałych aktach prawnych dotyczących edukacji, dużo trudniejsze będzie osiągnięcie celów w zakresie poprawy edukacji i kwalifikacji określonych w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz w Narodowej Strategii Spójności. Co ważniejsze jednak, zaniechanie wprowadzenia tych zmian może zahamować wzrost konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, która zapewnia zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej.

Pod poniższym linkiem znajduje się pełna opinia PKPP Lewiatan nt. projektu ustawy.
http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=161509&article_id=213995