Krajowy Program Reform 2008-2011

18 listopada Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na lata 2008 – 2011 (KPR). W stosunku do przyjętego dokumentu nie można postawić zarzutu, że nie uwzględniono w nim uwag partnerów społecznych. Nie można również powiedzieć, że uwzględniono wszystkie. Trudno też nazwać zatwierdzoną wersję projektu dokumentem programowym, a z pewnością nie można nazwać go dokumentem planistycznym.

Spośród wielu problemów, które PKPP Lewiatan poruszył w opinii przesłanej w trakcie konsultacji społecznych tego dokumentu, zwracamy uwagę tylko na niektóre kwestie.

Wydaje się, iż KPR nadal zawiera zapisy, które nie realizują rekomendacji Komisji Europejskiej dla Polski. Przykładem na potwierdzenie tej tezy jest zapis dotyczący projektu ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, który przewiduje podział Narodowego Funduszu Zdrowia na kilka funduszy (Towarzystw) i zawiera zapisy zwiększające pozapłacowe koszty pracy. Projekt ten przewiduje podniesienie składki na ubezpieczenie zdrowotne z 9% do 10% od 2010 roku, co wydaje się sprzeczne z rekomendacją Komisji Europejskiej dla Polski, którą jest reforma podatkowych obciążeń pracy. Konfederacja w opinii przesłanej do Ministerstwa Zdrowia nt. tego projektu zwróciła uwagę, iż „tak poważana zmiana systemowa, jaką jest podział NFZ na kilka funduszy wymaga dużo bardziej pogłębionej analizy ekonomicznej skutków proponowanej zmiany i bardziej merytorycznego uzasadnienia, aniżeli to, które jest zawarte w uzasadnieniu projektu. Odwoływanie się do bardzo ogólnych ustaleń konferencji Białego Szczytu nie jest merytorycznym uzasadnieniem dla podziału NFZ i wdrażania nowego systemu alokacji środków publicznych między różne regiony”. W związku z naszą negatywną opinią do projektu ustawy, w opinii do projektu KPR zawarliśmy stanowisko, iż negatywnie oceniamy powyższe zapisy w KPR. Tymczasem w zatwierdzonej wersji KPR nie wyeliminowało ich, ani nie wprowadzono uzasadnienia dla podziału NFZ, które merytorycznie tłumaczy tę propozycję przekształceń instytucji odpowiedzialnej za finansowanie świadczeń zdrowotnych.

W opinii PKPP Lewiatan do projektu KPR nasze zaniepokojenie budził zapis dotyczący opracowania ustawy o tworzeniu i funkcjonowaniu samorządu gospodarczego, który miałby być samorządem obligatoryjnym. KPR w wersji przyjętej przez Radę Ministrów nie zawiera już informacji o obligatoryjności, lecz również nie można w nim również znaleźć informacji, pozwalających na przedstawienie jednoznacznej opinii do tej propozycji. Stąd informacja zawarta w opinii PKPP Lewiatan do projektu KPR nadal pozostaje aktualna, i nadal liczymy, że dużo wcześniej poznamy założenia do tego projektu.

W opinii PKPP Lewiatan przesłanej do Ministerstwa Gospodarki zawarty był szereg rekomendacji, które nie zostały wykorzystane przy tworzeniu ostatecznej wersji tego dokumentu, co naszym zdaniem wymaga uzasadnienia. Uważamy, iż powinny one znaleźć swoje odzwierciedlenie Krajowym Programie Reform lub przynajmniej w dokumencie implementacyjnym, aby dokument ten stanowił poważny impuls w kierunku realizacji celów Strategii Lizbońskiej.