Opinia nt. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie odnosi się do proponowanego kierunku zmian w zakresie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Na poparcie zasługuje wprowadzenie zasad profesjonalizacji nauczycieli w obrębie nauczanego przedmiotu poprzez umożliwienie nauczania tylko tego przedmiotu, w zakresie którego kończyli oni studia wyższe (w tym także studia podyplomowe).

Zmiana ta jest w istocie dostosowaniem przepisów w zakresie kwalifikacji nauczycieli do wyroku Trybunału Konstytucyjnego likwidującego kompetencje kuratorów oświaty do badania, czy ukończony przez nauczyciela kierunek studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem. Obecny stan prawny nie sprzyja profesjonalizacji i zdarza się, że nauczyciele, którzy kończyli studia wyższe w innym, tylko zbliżonym przedmiocie niż ten, którego nauczają, mają na temat nauczanego przedmiotu wiedzę powierzchowną. Nie uwzględniają także często najnowszych odkryć w danej dziedzinie. Zdaniem PKPP Lewiatan proponowana zmiana wpłynie znacząco na poprawę jakości edukacji w szkołach.

Proponujemy także wprowadzenie następujących zmian w celu doprecyzowania proponowanych przepisów. W § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia proponujemy dodać, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych posiada również osoba, która ukończyła studia wyższe z tytułem magistra lub równorzędnym. Skoro projekt przewiduje takie uprawnienia dla osób z tytułem licencjata lub inżyniera to należy sądzić, że tym bardziej osoby z tytułem magistra lub równorzędnym będą mieć odpowiednie kwalifikacje. W związku z tym proponujemy aby § 2 ust. miał następujące brzmienie:
„2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która uzyskała tytuł magistra lub równorzędny albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego zawodu i posiada przygotowanie pedagogiczne.”
Analogiczna zmiana powinna być wprowadzona w § 3 pkt 2a.
Nasze wątpliwości budzi propozycja zmiany poziomu kwalifikacji dla nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych (§ 3 projektu rozporządzenia). Stoi ona w sprzeczności z planowanym wprowadzeniem do ustawy o systemie oświaty ułatwień dla zatrudniania osób do kształcenia zawodowego. Według danych Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli co roku ubywa ok. 2000 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dlatego w nowelizacji ustawy zaproponowano rozluźnienie gorsetu przepisów dotyczących zatrudniania osób do kształcenia zawodowego. Temu służy proponowany art. 7 ust. 1d ustawy o systemie oświaty. Tym bardziej niezrozumiałe jest, proponowane w projekcie rozporządzenia, podnoszenie poprzeczki kwalifikacji formalnych dla nauczycieli szkolnictwa zawodowego. Uważamy, że wobec takiego exodusu nauczycieli szkolnictwa zawodowego należy raczej ułatwiać ich zatrudnianie, np. poprzez utrzymanie szerokiej możliwości dotarcia do tego zawodu, z zastrzeżeniem jednak by to ułatwienie dostępu do zawodu nie odbyło się kosztem poziomu kształcenia. Dlatego uważamy, że do proponowanego brzmienia § 4 ust. 1 należy dodać zasadnicze szkoły zawodowe, a wykreślić je z § 3.

Liczymy, że przedstawione propozycje zostaną uwzględnione przy tworzeniu ostatecznej wersji projektu, tak by przyczyniły się do wzrostu specjalizacji nauczycieli, której wynikiem będzie większa profesjonalizacja w obrębie nauczanego przedmiotu. To z kolei będzie skutkować podniesieniem poziomu nauczania w szkołach.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 8 września 2008 r.