Pakiet ratunkowy dla gospodarki Unii

26 listopada Komisja Europejska przedstawiła pakiet ratunkowy dla gospodarki Unii. Zaprezentowany przez Komisję dokument odnosi się do kilku obszarów – gospodarki, polityki społecznej, funduszy strukturalnych, rozwoju infrastruktury, promowania efektywności energetycznej oraz inwestycji w badania i rozwój.

Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie ratowania unijnej gospodarki z pewnością wymagają rozważenia. W szczególności duże obawy budzi postulat przeznaczenia 1,2% budżetu każdego kraju członkowskiego na działania stymulujące inwestycje i zatrudnienie. Powstaje pytanie, czy wszystkie Państwa Członkowskie mają środki w budżetach na rok 2009, aby podjąć wyzwanie postawione przez Komisję Europejską?

Niemniej jednak przedmiotowy dokument zawiera również bardzo dobre propozycje, w szczególności te dotyczące rozwoju infrastruktury i poprawy efektywności energetycznej. PKPP Lewiatan uważa, że szybsze przekazanie środków (przesunięcie z roku 2010 na rok 2009) w ramach bieżącego budżetu na rozbudowę transeuropejskiej sieci energetycznej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty. Jest to obszar bardzo ważny dla Polski, której sieci przesyłowe są bardzo słabo zintegrowane z sieciami innych krajów członkowskich.

Zaproponowane przez Komisję Europejską działania w ramach poprawy efektywności energetycznej są racjonalne i będą stymulowały przemysł do inwestycji w optymalizację procesów produkcyjnych oraz racjonalnego wykorzystania surowców energetycznych. Również sektor mieszkalnictwa miałby dostawać zachęty, w postaci obniżenia podatku od nieruchomości, na podejmowanie inwestycji w budownictwo energooszczędne.

Stymulacja zachowań oszczędnościowych to zawsze dobry pomysł zwłaszcza, że nie wiąże się z generowaniem wysokich kosztów inwestycyjnych i pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z unijnymi regulacjami w zakresie ochrony środowiska. PKPP Lewiatan popiera zatem propozycje Komisji Europejskiej dotyczące działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Mamy też nadzieję, że zmobilizują one polski rząd do przedstawienia dawno zapowiadanych regulacji wspierania poprawy wykorzystania i produkcji energii energetycznej.

materiał źródłowy