PKPP Lewiatan o nowych planach MPiPS dotyczących zorganizowania wypłaty świadczeń z II filara

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zastanawia się nad przesunięciem, nawet o kilka lat, powstania zakładów emerytalnych, które miałyby wypłacać świadczenia pochodzące z oszczędności zgromadzonych w OFE.

Dopuszczenie takiej możliwości nie dziwi jednak PKPP Lewiatan. Już na początku stycznia sygnalizowaliśmy, że wdrożenie przed końcem 2008 r. rozwiązań proponowanych w ostatnim projekcie ustawy o świadczeniach ze środków gromadzonych w OFE oraz o zakładach emerytalnych jest praktycznie niemożliwe. Wynika to przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia skomplikowanego procesu decyzyjnego w grupie kapitałowej oraz wdrożenia procesu organizacji nowego zakładu emerytalnego. Dlatego PKPP Lewiatan uważa, że krąg instytucji uprawnionych do wypłaty środków zgromadzonych w OFE powinien skupiać się przede wszystkim na istniejących podmiotach, takich jak towarzystwa ubezpieczeń na życie, czy powszechne towarzystwa emerytalne. Za przyjęciem tego rodzaju rozwiązania przemawia ponadto fakt, iż istniejące podmioty posiadają już niezbędne doświadczenie, wysokie kapitały własne, a niektóre z nich oferują produkty bliźniaczo podobne do przewidzianych projektem ustawy, np. rentę dożywotnią. Tworzenie nowych zakładów emerytalnych podniesie też w znaczący sposób koszty funkcjonowania systemu wypłat, czego konsekwencją będzie obniżenie wysokości wypłacanych emerytur.

Proponowane przez naszą Konfederację rozwiązanie jest racjonalne i proste do przeprowadzenia. Wystarczy bowiem wprowadzić odpowiednią licencję, która umożliwiłaby wypłatę emerytur istniejącym podmiotom, przy jednoczesnym zwiększeniu wymogów kapitałowych w stosunku do obecnie obowiązujących. Powierzenie wypłaty środków zgromadzonych w OFE istniejącym podmiotom pozwoliłoby też rozwiązać problem krótkiego okresu czasu, jaki pozostał do wypłaty pierwszych świadczeń z II filara.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
30 stycznia 2008 roku