Plan prac Komisji Europejskiej na 2009 rok

Komisja Europejska przyjęła 5 listopada program działalności legislacyjnej i prac na rok 2009. Komisja planuje kontynuować realizację inicjatyw, podjętych w ostatnich tygodniach w celu zażegnania kryzysu finansowego. Zgodnie z oczekiwaniami ostatni rok tej kadencji będzie poświęcony kontynuowaniu rozpoczętych prac legislacyjnych.

Program prac na 2009 r. dotyczy różnego rodzaju wyzwań, to rok szczególny – w czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a obecna Komisja zakończy swoją kadencję. W ostatnim okresie działalności skupi się więc ona na wdrażaniu rozpoczętych inicjatyw w takich dziedzinach jak polityka energetyczna, zmiany klimatyczne, migracja i polityka społeczna. Równocześnie Komisja odgrywa pierwszoplanową rolę w działaniach na rzecz zażegnania kryzysu finansowego. Komisja zainicjowała konkretny i wyważony program prac, obejmujący 12 inicjatyw strategicznych, 37 inicjatyw priorytetowych oraz 33 propozycje uproszczeń i wycofanie 20 wniosków.
Priorytetowe działania koncentrują się na czterech następujących dziedzinach:
- wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Komisja skupi się na reformie gospodarczej i konkretnych środkach mających na celu odbudowę zaufania, aby pomóc Unii zażegnać kryzys gospodarczy i finansowy poprzez działania w ramach odnowionej strategii lizbońskiej oraz przedstawionego w zeszłym tygodniu planu ratunkowego. Przedstawione zostaną wnioski legislacyjne dotyczące rynków finansowych i nadzoru finansowego, obejmujące wnioski grupy ekspertów, której przewodniczy Jacques de Larosière.
- zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój w Europie – głównym wyzwaniem będzie osiągnięcie porozumienia na szczycie w Kopenhadze. Aby Unia mogła odegrać przywódczą rolę niezbędne jest osiągnięcie porozumienia w sprawie pakietu działań w obszarze energii i zmian klimatu. Wypracowanie takiego porozumienia w grudniu tego roku pozwoliłoby w 2009 r. skoncentrować się na jego wdrażaniu.
- wiele z proponowanych środków to kontynuacja działań Komisji skierowanych bezpośrednio do obywateli. Obejmują one politykę ochorny konsumenta oraz nowe kierunki polityki w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Szczególny nacisk zostanie położony na walkę z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością.
- na arenie międzynarodowej przed Komisją stanie wiele wyzwań – od wsparcia odbudowy Gruzji po wysiłki reformatorskie w celu dostosowania stosunków transatlantyckich do nowej administracji. Rozszerzenie, stosunki sąsiedzkie i handel międzynarodowy pozostaną priorytetami.
Głównym wydarzeniem w 2009 r. będzie prezentacja przeglądu budżetu – ważny wkład w dyskusję na temat kształtu przyszłych celów Unii Europejskiej i sposobu ich finansowania.
W 2009 r. priorytetem działalności legislacyjnej Komisji pozostanie propagowanie prostszego i skuteczniejszego otoczenia regulacyjnego, pozbawionego niepotrzebnych obciążeń administracyjnych. W programie określono konkretne działania w zakresie uproszczeń w różnych obszarach od rolnictwa po ochronę środowiska i od księgowości po transport, jak również w zakresie wycofywania wniosków oczekujących na przyjęcie.
Rok 2009 będzie pierwszym rokiem, w którym na mocy wspólnej deklaracji w sprawie partnerskiego procesu komunikowania na temat Europy Rada Ministrów, Parlament Europejski i Komisja będą ustalać międzyinstytucjonalne priorytety w zakresie komunikowania.
Szczegółowy program prac na 2009 rok znajdziecie Państwo pod adresem:
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm