Planowane działania Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej

Ministerstwo Gospodarki przekazało w tym tygodniu do PKPP Lewiatan „Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący planu działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej”.

W dokumencie tym Komisja Europejska przedstawiła planowane kierunki działań skierowane do konsumentów oraz do producentów w obszarze zrównoważonej konsumpcji i polityki przemysłowej. Proponowane działania są zintegrowane z europejską polityką prośrodowiskową, a w szczególności z pakietem energetyczno-klimatycznym przyjętym w styczniu 2008 roku.

Komisja Europejska w Komunikacie zaproponowała następujące działania:

1. Zmiana Dyrektywy ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię
  • a. Zostanie rozszerzony zakres dyrektywy o wszystkie produkty związane z energią, do których zalicza się m.in. produkty, których właściwości izolacyjne wpływają na ilość zużywanej energii i ciepła.
  • b. Zostaną określone wymogi minimalne, jakie produkt musi spełnić, aby został dopuszczony do rynku wewnętrznego.
  • c. Zostaną określone ambitne punkty odniesienia w zakresie ekologiczności produktów, które będą odpowiadać parametrom osiąganym przez najlepsze produkty dostępne na rynku. Osiągnięcie takich poziomów odniesienia będzie dobrowolne dla przemysłu.
2. Zmiana Dyrektywy w sprawie etykiet efektywności energetycznej oraz rozporządzenia w sprawie znakowania efektywności energetycznej
  • a. Planowane jest rozszerzenie gamy produktów objętych dyrektywą.
  • b. Integracja przepisów dyrektywy z zapisami dyrektywy w sprawie ekoprojektów.
  • c. Przewiduje się, że kryteria oznakowania ekologicznego zostaną ustalone w taki sposób, aby spełniało je 10% produktów dostępnych na rynku.
3. Kryteria efektywności energetycznej oraz kryteria środowiskowe wypracowane w ramach powyższych dyrektyw zostaną wykorzystane do utworzenia zharmonizowanej podstawy dla zamówień publicznych oraz zachęt oferowanych przez Wspólnotę. W ramach tych działań Komisja Europejska rozważa możliwość wprowadzenia zmian w zasadach dotyczących opodatkowania energii.

4. Włączenie detalistów oraz producentów w działania prowadzące do zrównoważonej konsumpcji poprzez działania własne oraz oddziaływanie na zachowania konsumentów. Stworzenie forum detalistów.

5. Poprawa efektywności wykorzystania zasobów.

6. Wsparcie eko-innowacyjności.

7. Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w obszarze pełnego wykorzystania możliwości biznesowych wynikających z należytego zarządzania środowiskiem.

Komunikat Komisji.
Uwagi proszę kierować na adres adrewniak@pkpplewiatan.pl