Prace nad Small Business Act nabierają tempa

Komisja Europejska intensywnie pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji Small Business Act for Europe. 31 stycznia 2008 r. Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne on-line, które potrwają do końca marca. W ramach konsultacji Komisja zbiera opinie wszystkich interesariuszy, co do ich oczekiwań związanych z zapowiadanym zbiorem dokumentów mającym na celu ułatwienie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

6 lutego 2008 r. odbyło się w Brukseli wysłuchanie publiczne w sprawie tego dokumentu, które jest elementem szeroko zakrojonych konsultacji. Komisja Europejska bardzo poważnie traktuje ten projekt, nie są to tylko deklaracje, gdyż w spotkaniu wzięli udział najwyżsi rangą przedstawiciele zaangażowani w opracowanie tej propozycji. Oprócz komisarza ds. przedsiębiorstw i przemysłu Guntera Verheugena oraz Francoise Le Bail, specjalnego wysłannika KE ds. MŚP w spotkaniu wziął udział przewodniczący Komisji Jose Manuel Barroso. Jest to dość wyjątkowa sytuacja, tego typu spotkania odbywają się zazwyczaj z udziałem przedstawicieli niższego szczebla. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli prezydencji słoweńskiej, Parlamentu Europejskiego, który reprezentował Othmar Karas, przewodniczący SME Intergroup w Parlamencie Europejskim, której zadaniem jest skoordynowanie prac Parlamentu nad wszystkimi inicjatywami odnoszącymi się do MŚP.

Swoją opinię mogli także wyrazić przedstawiciele organizacji przedsiębiorców – UEAPME (Unia Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw), Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych EUROCHAMBRES oraz BUSINESSEUROPE. W spotkaniu uczestniczyło około 300 osób.

Komisarz Verheugen w swoim wystąpieniu podkreślił, że Komisja Europejska jest świadoma trudności z jakimi mierzą się w codziennym funkcjonowaniu małe i średnie przedsiębiorstwa w całej Unii. Zaznaczył, że inicjatywa Small Business Act nie jest pierwszą mającą na celu ułatwienie działalności MŚP, a unijna polityka wobec MŚP zaczyna przynosić efekty.
Small Business Act ograniczy obciążenia administracyjne dla MŚP, wprowadzi instrumenty ułatwiające otwieranie przedsiębiorstw tego typu (one-stop-shop). Przy opracowywaniu tego projektu Komisja ma cały czas na uwadze zasadę subsydiarności i nie zamierza ingerować w kompetencje państw członkowskich w tym obszarze. Projekt będzie miał na celu ułatwienie MŚP dostępu do wspólnego rynku, dostępu do finansowania oraz do wykwalifikowanych pracowników. W dokumencie pojawią się również takie kwestie jak standardy, prawo patentowe ochrona środowiska, wszystkie sprawiające obecnie duże kłopoty przedsiębiorcom. Small Business Act będzie się opierał na istniejących zasadach zawartych w Karcie Małych Przedsiębiorstw oraz idei Think small first! przyświecającej europejskiej polityce wobec MŚP. Komisja Europejska cieszy się całkowitym poparciem obecnie sprawującej prezydencję Słowenii dla tej inicjatywy, choć to kolejne prezydencje będą odgrywały kluczową rolę w procesie przyjmowania dokumentów gdyż Small Business Act for Europe zostanie opublikowany w czerwcu 2008 r.

Dość sceptycznie o inicjatywie Komisji wypowiada się za to przedstawiciel Parlamentu Europejskiego. Othmar Karas uważa, że proces upraszczania otoczenia legislacyjnego dla MŚP jest bardzo długotrwały i czasochłonny, a Small Business Act jest tylko jego elementem. Jest to oczywiście bardzo ważny krok w procesie upraszczania legislacji europejskiej, lecz z pewnością nie ostateczny. Dla Karasa ważne jest korzystanie z dotychczasowych doświadczeń i opieranie się na dokumentach, które już istnieją. Przede wszystkim należy wykorzystać Kartę małych przedsiębiorstw. Karas postuluje również szeroką współpracę w ramach Komisji Europejskiej, włączenie w opracowanie Small Business Act przedstawicieli różnych dyrekcji generalnych, aby dokument możliwie jak najpełniej odpowiadał oczekiwaniom MŚP.

UEAPME wyraża wysokie oczekiwania wobec Small Business Act. Powinien to być dokument w pełni odpowiadający potrzebom MŚP, powinien być jak najlepiej skonstruowany i adresowany do wszystkich MŚP, a nie tylko tych, które odpowiadają europejskiej definicji MŚP. Dokument powinien włączać do kształtowania polityki wobec MŚP nie tylko państwa członkowskie, ale i władze na poziomie regionalnym. Oprócz zasady subsydiarności UEAPME odwołuje się do zasady proporcjonalności.
MŚP nie powinny być traktowane jako wyjątek w polityce wobec przedsiębiorstw skoro reprezentują ponad 97% przedsiębiorstw unijnych.
UEAPME wyraźnie opowiada się za wiążącym charakterem przygotowywanego przez Komisję dokumentu.

EUROCHAMBRES zastanawia się natomiast nad celowością powielania propozycji dotyczących MŚP skoro już wiele takich istnieje, przykładem jest tutaj Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw. EUROCHAMBRES uważa za celowe podkreślanie, że Small Business Act nie powinien być adresowany do MŚP, ale do państw członkowskich, administracji lokalnych i regionalnych, etc, tych ciał, które kształtują otoczenie legislacyjne MŚP. Skoro dokument powstaje to ważne jest aby położony został nacisk na skuteczność proponowanych w nim działań, powinien być wiążący oraz zawierać jasne zasady postępowania oraz odpowiednie procedury. EUROCHAMBRES również podkreśla, że MŚP nie są przedsiębiorstwami niszowymi, a dominującymi i to dla nich przede wszystkim powinna być tworzona legislacja.

BUSINESSEUROPE postuluje aby Komisji przyświecała myśl, że to co jest dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw siłą rzeczy jest również dobre dla tych dużych. Ważna jest dla BUSINESSEUROPE skuteczność proponowanych rozwiązań. Komisja powinna mieć na względzie cały szereg obszarów, w których MŚP napotykają na ogromne bariery, a są to: koszty otwierania działalności gospodarczej, systemy fiskalne, standardy, prawo patentowe, etykietowanie, kwalifikacje, dostęp do finansowania, mikrokredyty, legislacja w obszarze zmian klimatycznych. To wszystko wpływa na konkurencyjność sektora MŚP, a Small Business Act powinien to uwzględniać.


W wyniku dyskusji jasne stało się, że dla wszystkich partnerów ogromnie ważny jest wiążący charakter przygotowywanego dokumentu, aby skutecznie mógł on być wykorzystywany. Inną kwestią podjętą przez dyskutantów to terminy płatności, które są bardzo rozbieżne w poszczególnych państwach członkowskich, a jest to jedna z głównych przeszkód w prowadzeniu działalności transgranicznej. Inne obiekcje dotyczą definicji europejskiego MŚP, lecz tu pole manewru jest znikome zgodnie z deklaracjami Komisji. Udział MŚP w partnerstwach publiczno-prywatnych powinien być również uwzględniony w dokumencie.

Podsumowując dyskusję przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso podkreślił, że Small Business Act jest dla niego bardzo ważną inicjatywą, która wesprze działania Komisji na rzecz wzrostu gospodarczego. Dokument ten będzie poruszał wszystkie możliwe przeszkody dla MŚP w czasie całego cyklu istnienia tych przedsiębiorstw. Każda nowa propozycja legislacyjna będzie ściśle przestrzegać zasady better regulation, a analiza wpływu będzie obowiązkowa.