Producenci odzieży gwarantują każdemu: naukę zawodu, zatrudnienie i rozwój

Branża odzieżowa przeżywa intensywny rozwój. Zwiększająca się produkcja i sprzedaż powodują, że coraz bardziej brakuje pracowników. Programy szkół zawodowych nie zapewniają także praktycznego przygotowania absolwentów do pracy. Producenci odzieży postanowili zatem sami zachęcać młodzież do nauki zawodów odzieżowych i pracować ze szkołami nad dostosowaniem programów nauczania.

Jak branża szuka pracowników?
Branża odzieżowa niesłusznie spotyka się z ograniczonym zainteresowaniem chętnych do nauki w szkołach odzieżowych. Jest to bowiem sektor bardzo atrakcyjny dla pracowników, który gwarantuje zatrudnieniem, odpowiednie wynagrodzenie i rozwój. Związek Producentów Odzieży i Tkanin Lewiatan już od wielu miesięcy stara się zachęcać młodzieży do nauki tego zawodu.

W tym celu nakręcono film pt. „Ubrani w Polskę” pokazujący aktualną sytuację w branży odzieżowej i perspektywy jej rozwoju. Związek chce z nim dotrzeć jak najszerzej, szczególnie na wiosnę gdy młodzież podejmuje decyzje w jakich szkołach pogimnazjalnych będzie kontynuować naukę. Filmu zostanie rozesłany do wszystkich szkół odzieżowych w kraju, poradni szkolnych, projekcje odbędą się również na targach edukacyjnych.

Jak branża wpływa na poprawę jakości kształcenia?
Wspólnie z Wojewódzkimi i Powiatowymi Urzędami Pracy organizowane są konferencje dla producentów odzieży i szkół odzieżowych, mające na celu nawiązanie kontaktów, poprawę jakości kształcenia i lepsze praktyczne przygotowanie absolwenta szkoły do pracy w zakładzie odzieżowym. Wiele zakładów już współpracuje ze szkołami organizując u siebie praktyki dla uczniów. Dotyczy to zarówno konfekcjonerek odzieży, jak i mechaników czy elektroników.

Związek zamierza również, za pośrednictwem nowopowstałego Zespołu ds. Edukacji przy Radzie Rynku Pracy w PKPP Lewiatan, prowadzić działania, które przyczynią się do zmian programów nauczania. Dzięki temu absolwenci szkół odzieżowych będą lepiej przygotowani rozpoczynając swoją pierwszą pracę.

Branża odzieżowa – udany rok, duże perspektywy
Wyniki finansowe przedsiębiorstw sektora tekstylno-odzieżowego są bardzo dobre, chociaż nie dysponujemy jeszcze pełnymi danymi za cały rok 2007. Praktycznie wszystkie wskaźniki za 11 miesięcy ubiegłego roku uległy poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W obu branżach przychody netto ze sprzedaży w trzech kwartałach ubiegłego roku były wyższe niż rok wcześniej, o ponad 7% w tekstyliach i blisko 2% w odzieży. Oznacza to na przykład, że przychody netto ze sprzedaży w branży tekstylnej wzrosły o ponad 500 mln zł. Znacznie lepsze były też wyniki finansowe brutto i netto – wzrost ponad 20% w tekstyliach i ponad 40% w odzieży. Na podkreślenie zasługuje także istotna poprawa wskaźników rentowności w branży odzieżowej.

Wartość produkcji sprzedanej w branży tekstylnej wzrosła prawie o 10%. Największy wzrost odnotowują producenci wyrobów gotowych, szczególnie wyrobów pończoszniczych (dynamika wzrostu ponad 20%). Wartość produkcji sprzedanej odzieży utrzymała się na poziomie poprzedniego roku.

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle tekstylnym utrzymuje się praktycznie na poziomie poprzedniego roku. Szczęśliwie zahamowany został trend spadkowy. W przemyśle odzieżowym zatrudnienie wykazuje jednak po raz kolejny spadek podobny do ubiegłorocznego (11 m-cy 2006 spadek o 5,4%, 11 m-cy 2007 spadek o 4,7% ). Brak pracowników w wielu przypadkach ogranicza możliwości wzrostu produkcji oraz wskaźników ekonomicznych firm.

Trzeba natomiast zwrócić uwagę, że przemysł tekstylny przy tym samym zatrudnieniu osiągnął wzrost produkcji sprzedanej, a odzieżowy, mimo spadku zatrudnienia utrzymuje swoją produkcję na tym samym poziomie. Wskazuje to na wzrost produktywności w obu branżach.

Wartość eksportu tekstyliów i odzieży w okresie 9 miesięcy 2007 roku to ponad 2,5 mld euro. W przeważającej większości jest to eksport do krajów Unii Europejskiej (2,1 mld euro), w tym najwięcej na rynek niemiecki. Nasza wymiana handlowa z krajami Unii Europejskiej jest praktycznie zrównoważona (nadwyżka importu wynosi 36 mln euro). Ciągle wzrasta (20%) eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Bułgaria).